مانور نظامي ناوهای چینی با روسیه

Shargh - - جهان -

ســه ناو جنگی چینی نخســتین مانــور نظامی خود را با روســیه در دریای بالتیک برگزار میکنند. ناوشکن و ناوچههای چینی به مدت یک هفته با ناو روسی در کالینینگراد مانور نظامی مشترک خواهند داشــت. کالینینگراد منطقهای جدا از خاک روسیه واقع در ســاحل دریای بالتیک و در میان لهستان و لیتوانی است. ناوشــکن چینی «هفی» نام دارد که مجهز به موشکهای آماده به شلیک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.