شب دشنههاي بلند

Shargh - - نقد -

نمایش «شب دشــنههاي بلند»، نوشــته و کارگرداني علي شمس از اول مردادماه در ســالن تئاتر مســتقل تهران اجــراي عمومي خود را آغاز کرده است.

نمایش «شــب دشنههاي بلند»، نوشــته و کارگرداني علي شمس و به تهیهکنندگي نشاط پورفراهاني، نمایشنامهنویسي ایران را در یک بازه زماني ۵۰ ســاله از ســال ۴۹ تا ۹۵ دربر ميگیرد و درواقع اداي دیني به نمایشنامهنویســان ایراني است. مرضیه وفامهر، ســام کبودوند، فرزین محدث، رامین سیاردشــتي، مارال فرجاد و سجاد تابش بازیگران این اثر نمایشــي و پوریا خسرو شــکیبایي نیز راوي آن و بازیگر روز اول اجرایش خواهند بود. «شــب دشــنههاي بلند» اجــراي عمومي خــود را از اول مردادماه در تئاتر مستقل تهران آغاز خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.