زبان تمشکهاي وحشي

Shargh - - نقد -

نمایش «زبان تمشــکهاي وحشــي»، نوشــته نغمــه ثمیني و به کارگرداني شیوا مسعودي از دوشــنبه، ۹ مرداد در تماشاخانه پالیز روي صحنه مــيرود. پیشفــروش بلیتهــاي نمایش «زبان تمشــکهاي وحشي» از پنجشنبه، ۲۹ تیر آغاز شد.

نمایش«زبان تمشکهاي وحشي»، تازهترین همکاري شیوا مسعودي در مقام کارگردان و نغمه ثمیني در مقام نویسنده، از ۹ مرداد با بازي صابر ابر، الهام کردا و علي شــادمان روي صحنه ميرود. همچنین استودیوي mop از ایتالیا طراحي صحنه و فضاسازي مجازي این نمایش را برعهده دارد. ایــن نمایش مرداد و شــهریورماه ســال جاري ســاعت ۱۸:۴۵ در تماشاخانه پالیز روي صحنه ميرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.