ادوارد و ننه

Shargh - - نقد -

نمایــش کمدي «ادوارد و ننه» به کارگرداني پیمان یاحقي از روز دوم مردادماه در مجموعه تئاتر شــهر روي صحنه ميرود. نمایش «ادوارد و ننه» به نویسندگي سیدحسن حســیني و کارگرداني پیمان یاحقي، از روز دوم مردادماه در مجموعه تئاتر شهر روي صحنه ميرود.

بازیگران این اثر نمایشــي سیدحسن حســیني و کاظم برزگر هستند. در خلاصه نمایش چنین آمده اســت: ادوارد بــر اثر یک خواب تصمیم ميگیرد ســیبیل هیتلر را بکند تا جنگ جهاني دوم تمام شــود. نمایش کمدي «ادوارد و ننه» از روز دوشنبه، دوم تا ۱۵ مردادماه هرروز از ساعت ۱۸ در پلاتو اجراي مجموعه تئاتر شهر میزبان مخاطبان تئاتر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.