دستگیری قاتل متواری هنگام سرقت

Shargh - - حوادث -

شــرق:

فردی که به اتهام قتل عمدی همســرش در یکی از روستاهای شهرســتان عباسآبــاد، تحــت تعقیب قرار داشــت، در حین ســرقت بازداشت شد.

دوم تیرماه ســال جــاری مأمــوران کلانتری 1۳۴ شــهرک قدس در زمان گشــتزنی در خیابان علامه جنوبی به یک دســتگاه خودرو پراید ســفیدرنگ به شماره انتظامی مشخص با یک سرنشین مشکوک شدند و در بررســیهای صورتگرفته مشخص شد که پراید دارای سابقه سرقت از حوزه کلانتری 11۳ بازار است.

با شناســایی خودرو مسروقه، مأموران کلانتری به راننده پراید دستور ایســت داده اما وی اقدام به فرار میکند که نهایتا در یک تعقیبوگریز و شــلیک چندین تیر از سوی مأموران، راننده پراید مجبور به توقف شده و به وسیله مأموران دستگیر میشود.

در ادامه با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «ســرقت خودرو» و به دستور بازپرس شــعبه چهاردهم دادسرای ناحیه دوم تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

تحقیقات پلیســی آغاز و متهم دستگیرشــده که در زمان دستگیری خــودش را عبدالله اکبری معرفــی کرده بود، در تحقیقــات اولیه منکر هرگونه اطلاع از مســروقهبودن خودرو شد و مدعی بود که خودرو را از یکی از دوستانش به نام علی دریافت کرده است؛ با انتقال عبدالله اکبری به پایگاه دوم آگاهی، هویت واقعی او به نام «محســن. ی» (۳0ســاله( محرز و با اعترافات وی، همدســتش به نام علی ایزدی به اتهام سرقت خــودرو، در تاریخ 1۳ تیرماه دســتگیر و در بازرســی از مخفیگاهش در منطقه سرچشــمه مقادیر قابل توجهی اسناد و مدارک شناسایی متعلق به افراد غیر، کشف و به پایگاه دوم پلیس آگاهی منتقل شد.

در تحقیقات اولیه، کارآگاهان با بررســی ســوابق علی ایزدی اطلاع پیدا کردند که او نیز مانند همدستش سعی در مخفی نگهداشتن هویت واقعی خود به نام «رهام. ر» (۳۷ساله( داشته است.

«رهــام. ر» که اعتیاد شــدیدی به مصرف مواد مخدر از نوع شیشــه دارد، پیــش از احــراز هویت واقعــیاش درباره ســرقتیبودن خودرو مکشــوفه مدعی شــد که خودرو را از فرد دیگــری و در ازای پرداخت روزانه مبلغ ۲۵ الی ۳0 هزار تومان اجاره کرده و خودش ســرقتی انجام نداده اما پس از شناسایی هویت واقعی و در بررسی سوابقش مشخص شد که او از مجرمان ســابقهدار در زمینه ارتکاب جرائم مختلف بوده و تاکنون به اتهام ارتکاب جرائم مرتبط با مواد مخدر، چک، ضرب و جرح عمدی و تخریب، بارها دســتگیر و روانه زندان شده؛ همچنین در بررسی ســوابق «رهام» در سیســتم جامع پلیس مشخص شــد که وی از سال 1۳۹۲ تاکنون تحت تعقیب پلیس آگاهی اســتان مازندران - شهرستان عباسآباد قرار دارد.

در اســتعلام بهعملآمــده از پلیــس آگاهی شهرســتان عباسآباد اعلام شــد که «رهام» به اتهام قتل عمدی همســرش به نام «ســمیرا» (۲۴ســاله( در یکی از روســتاهای شهرســتان عباسآباد، تحت تعقیب قرار داشــته اســت که بلافاصله با اعلام خبر دســتگیری رهام، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان عباسآباد به تهران اعزام شدند؛ برابر محتویات پرونده و اعلام نظریه پزشکی قانونی، مقتوله به علت اصابت جسم ســخت به ناحیه ســر و در داخل منزلش به قتل رسیده و متهم نیز صراحتا به ارتکاب جنایت در زمان مصرف مواد مخدر از نوع شیشــه اعتراف کرد.

ســرهنگ کارآگاه ســعدالله گزافی، رئیس پایــگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام ایــن خبر گفت: با هماهنگی بهعملآمده، تیمی از پلیس آگاهی شهرستان عباسآباد با نیابت قضائی به پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ مراجعه کردند و متهم رهام.ی حسب دستور قضائی با قرار بازداشــت موقت به اتهــام قتل عمد تحویــل کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان عباسآباد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.