آتشسوزی عمدی در میناب جان ۲ نفر را گرفت

Shargh - - حوادث -

میــزان:

جاویــد امانــی معاون قضائــی رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشــت موقت برای دو نفر از عاملان آتشســوزی عمدی خانهاي قدیمی در شهرســتان میناب خبــر داد. وی اظهار کرد: پــس از وقوع این جنایت هولنــاک و با توجه به اهمیت آن، پروندهای تحت نظر دادســتان عمومی و انقلاب شهرســتان میناب تشکیل و بازپرس ویژهای نیز برای رسیدگی به موضوع تعیین شد. این مقام قضائی افزود: براساس بررســیهای بهعملآمــده و نظریــه کارشناســان آتشنشانی مشخص شــد عامل انسانی به صورت عمدی در وقوع حریق نقش داشــته است. معاون قضائی رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه تحقیقات درخصوص اطلاع از قصد عاملان جنایت ادامه دارد، تصریح کــرد: در این خصوص دو متهم بازداشــت و به منظور تکمیل تحقیقــات به زندان معرفی شــدهاند. امانی در تشــریح جزئیات پرونده اظهــار کرد: پــس از اینکه تیمهای آتشنشــانی با اطــلاع از وقوع یک حریق گســترده، راهی خانهای قدیمی در بخش توکهور و هشــتبندی شهرســتان میناب شــدند، آتشنشــانها پیکر مرد و زن جوانی را یافتند که در شــعلههای آتش سوخته بودند. وی در ادامه افزود: با کشــف جســد این دو نفر موضوع به دادســتان عمومــی و انقلاب شهرســتان میناب گزارش شــد و به این ترتیب به دستور مقام قضائی تیمــی از کارآگاهان جنایی با حضور در محل حادثه و بررســی آثار بهجامانده، اعلام کردند دو مقتول در حال اســتعمال مواد مخدر بودهانــد که با دخالت عامل انســانی، درِ محل از بیرون قفل شــده و پس از شکستهشــدن شیشــه، مواد اشــتعالزا به درون اتاق پرتاب شــده و قربانیان به سبب ناتوانی از فرار و نجــات جان خود، طعمه حریق شــدهاند. معاون قضائی دادگســتری هرمزگان تصریح کــرد: از آنجا که عمدیبودن حریق متصور اســت، تجســسها دراینباره ادامه یافت و سرانجام مأموران پی بردند که همزمان با وقوع آتشسوزی، چهار مرد جوان در محل جنایت حضور داشتهاند که از این میان دو نفر دستگیر و دو نفر دیگر پیش از حضور مأموران موفق به فرار شدهاند و تحقیقات به منظور دستگیری این دو نفر نیز ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.