اعتراف سارق حرفهای به 40 فقره سرقت دوچرخه در اراک

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانــده انتظامــی اراک از دســتگیری ســارق حرفــهای با ۴0 فقــره ســرقت دوچرخه در این شهرســتان خبر داد. ســرهنگ «شهرام امیریان» گفــت: در پی وقوع ســرقتهای متعــدد دوچرخه در مناطق مختلف شــهر اراک در چند ماه گذشــته، بررســی موضوع بــه صورت ویــژه در دســتور کار پلیــس قرار گرفت. این مقام انتظامی افزود: در روند برنامهریزی تخصصی پلیس برای شناســایی عاملان سرقت، سرانجام ســارقی حرفهای که مردی جوان بود، شناســایی و دســتگیر شــد. این مقام انتظامی شهرستان اراک با اشاره به اعتراف سارق به ۴0 فقره ســرقت دوچرخه در محلههای مختلف شهر اراک، خاطرنشــان کرد: در تکمیل تحقیقــات پلیس، یک نفر خریدار دوچرخههای مسروقه نیز دستگیر شد و تعداد زیادی از دوچرخهها کشــف و به مالباختگان تحویــل داده شــد. ســرهنگ امیریــان در ادامه با اشــاره به اعترافهای متهم پرونده گفت: رهاکردن دوچرخههــا در معابــر، بدون رعایــت کوچکترین اصــول بازدارنده و عــدم بهکارگیــری حداقلها در پیشــگیری از سرقت دوچرخهها، از مهمترین عوامل زمینهســاز بروز این ســرقتها بوده است. سرهنگ امیریــان در پایان با بیان اینکه متهم پس از تشــکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شــد، از شهروندان خواســت ضمن توجه به هشــدارهای پیشگیری از ســرقت، هرگونه فعالیت و تردد افراد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریتهای 110 به پلیس اطلاع دهنــد و با توجــه به توصیههای پلیس، بســتر بروز سرقت را از مجرمان بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.