راز قتل پدر توسط پسر جنایتکار فاش شد

Shargh - - حوادث -

میــزان:

محمدحســین صادقــی، دادســتان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشــاه گفت: فردی که پدر خود را به علت اعتیاد شــدید به مواد مخدر و آبروریزی خانوادگی به قتل رســانده بود، دستگیر شــد. وی در رابطه با جزئیات ایــن خبر گفت: در تیرماه ســال جــاری در حوزه کلانتــری 1۷ بعثت شــخصی با هویت مشخص بر اثر ضربات متعدد چاقو به شکم و سینه مجروح میشود.

این مقــام قضائی بیان کرد: پــس از جراحت، این فرد به بیمارستان منتقل میشود که به علت خونریزی شدید فوت میکند. صادقی ادامه داد: خانواده مقتول در ابتدا مدعی وقوع قتل از سوي اشخاص ناشناس بودند که با توجه به تناقض در اظهارات نــزد بازپرس ویژه قتل دو نفر از فرزندان مقتول بازداشت شدند. دادستان عمومی و انقلاب مرکــز اســتان کرمانشــاه تصریح کــرد: در نتیجه تحقیقات پسر مقتول به قتل پدر خود اعتراف کرد و انگیزه خــود را از این کار، اعتیاد شــدید مقتول و اینکه باعث آبروریزی خانوادگی شــده اســت، بیان کرد. وی در پایان گفت: در این راســتا پرونده قضائی تشکیل و متهم به قتل با قرار تأمین کیفری متناسب بازداشت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.