غرقشدگی این بار در استخر آب کشاورزی

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانــده انتظامی اقلید از غرقشــدن مردی ۴۵ســاله در استخر آب کشــاورزی در این شهرستان خبر داد. ســرهنگ «خسرو رزمجویی» گفــت: در پی اطــلاع پلیس از غرقشــدن مردی در استخر آب کشــاورزی، بلافاصله مأموران براي بررســی موضوع به محل موردنظر اعزام شــدند. فرمانــده انتظامی شهرســتان اقلیــد، اظهار کرد: با حضور مأموران در محل مشــخص شــد مردی ۴۵ســاله با هویت معلــوم به دلیل آشــنانبودن به فنون شــنا در استخر آب کشــاورزی در بخش حسنآباد شهرستان اقلید غرق شده و فوت کرده است. رزمجویی با اشاره به اینکه هر سال با شروع فصل گرما افراد زیادی برای شــنا و پرکردن اوقات فراغت خود به حاشــیه رودخانه و استخرها سفر میکننــد و به دلیــل توجهنکردن بــه تابلوهای هشداردهنده غرق میشــوند، افزود: شناکردن در کانال آبیاری و رودخانهها بسیار خطرناک است و به شــهروندان توصیه میشود از شناکردن در این مکانها جدا خودداری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.