مرگ ۲ جوان به دلیل مصرف مشروبات الکلی مسموم

Shargh - - حوادث -

میــزان:

دادســتان عمومی و انقــلاب کرمان گفت: بر اثر مصرف مشروبات الکلی هشت نفر در شهرستان سیرجان دچار مسمومیت شدند که دو نفر از این افراد فوت کردند. دادخدا سالاری اظهار کرد: بر اثر مصرف مشــروبات الکلی هشت نفر در شهرستان سیرجان دچار مسمومیت شدند که دو نفر از این افراد )۲1 و ۳۷ ساله( فوت کردند.

وی افزود: شــش نفــر از مصرفکننــدگان در بیمارستانهای کرمان و ســیرجان تحت مراقبت قــرار گرفتهاند. این مقــام قضائــی تصریح کرد: طبق تحقیقات پلیس، یک راننده کامیون دو گالن ۲0لیتری مشــروب دستســاز از اصفهان تهیه و به ســیرجان منتقل و توزیع کــرده که موجب این حادثه شده است. دادستان کرمان اضافه کرد: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل شده و تحقیقات در حال تکمیل شدن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.