سراب گروس جوان ۲3ساله را به کام مرگ کشاند

Shargh - - حوادث -

پلیس:

فرمانــده انتظامی شهرســتان صحنه از غرقشــدن جوان ۲۳ساله در ســراب روستای «گروس» خبر داد. ســرهنگ «فرزاد اکبری» اظهار کرد: روز گذشته یک مورد غرقشدگی در روستای «گــروس» شهرســتان صحنه گزارش شــد. وی افــزود: عوامــل انتظامی پــس از دریافت خبر به محل مدنظر اعزام شــدند کــه در تحقیقات اولیه مشخص شد جوان ۲۳سالهای که برای شنا داخل آب ســراب روســتا رفته بود، غرق شده است. این مقام انتظامــی تصریح کرد: نیروهــای اورژانس عملیات احیا را انجام دادند؛ اما متأسفانه او پیش از امدادرســانی فوت کرده بود. ســرهنگ اکبری با هشدار نســبت به شــنا در آبهای آزاد، گفت: شــرایط این آبها متفاوت از استخر است و افراد نباید فریب مهارت شنای خود را بخورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.