کشف کامیون مرگ در تگزاس

Shargh - - حوادث -

پلیــس آمریکا یک کامیون را کــه دهها نفر در آن حبس بودهاند، کشــف کرده که هشــت نفر از افراد محبوسشــده، کشته و ۲0 نفر نیز در شرایط بحرانی قرار دارند. این کامیون متعلق به شــرکت «والمارت» بوده و راننده آن دســتگیر شده است. کامیون یادشــده از ســوی پلیس تگزاس در شهر «ســنآنتونیو» توقیف شده اســت. هشت نفر از افراد داخل این کامیون، جان خود را از دست داده و ۲8 نفــر دیگر نیز به بیمارســتان انتقال یافتهاند که حال ۲0 نفر از آنان وخیم گزارش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.