از عکس «کيارستمی» تا ديوار هنرمندان

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

ربع قرن از اولين نمايشــگاه صد اثر صد هنرمند میگذرد. ليلی گلســتان اين روزها در حالی با صد اثر صد هنرمند جنبوجوشــی به مرداد راكد تجســمی داده كه اين نمايشــگاه ســالانه همچنان مخاطبان و دوســتداران هنر را به گالری جمعوجور گلستان در خيابان دروس میكشاند. گلستان حساب اعداد و ارقام را دارد و به گفته خودش نمايشگاهی را با «۹هــزارو 125 روز» قدمت برپا كــرده كه البته كار آســانی نبوده و نيســت، ازهميــنرو در انتهای دعوتنامــهاش بــرای نمايشــگاه، اينچنين خود را توصيف كرده: «ليلی گلســتانِ خسته و ازپادرآمده و خوشحال».

روز افتتاحيه 35 كار در مجموع به قيمــت 125 ميليون تومان به فروش رســيد كه به گفته ليلی گلســتان 70 درصد اين آثار متعلق به جوانان بود.

در اين نمايشــگاه كــه 257 اثر به خريداران آثار هنری پيشــنهاد شــده، كارهايی بــا قطعهای متنوع در ابعاد بســيار كوچک تا آثــار 100 در 70 در ســبکهای مختلف هنری روی ديوار است.

شــايد بخــش هيجانانگيــز اين نمايشــگاه آنجاســت كه در مقابل درِ ورودی آثاری كمترديدهشــده از هنرمندان مدرنيست و بنام ايرانی به چشــم میخورد: كارهايی از علی ترقیجاه، ناصر اويسی، فرامرز پيارام، رضا مافی، فرح اصولی، پرويز كانتــری، ايــران درودی، منوچهر معتبر، ســياوش كســرايی و دو اثر بســيار منحصربهفــرد در قطعی كوچــک از محمد احصايی كه مخاطب را همان دم درِ ورودی ميخكوب میكنند؛ اين كارها از ۹ ميليون تومان تابلوی كوچكی از فرح اصولی شروع میشود و تا اثــر ٨0 ميليون تومانی كانتــری پيش میرود. ديگر آثار ارزشــمند اين ديوار بــا قيمتهای متنوع ‪40 ،35،30 ،25‬ و 45 ميليــون تومان در معرض ديد است.

مجســمهها بخش جذاب صد اثر بيستوپنجم اســت كه كارهايــی از هنرمندان سرشــناس ايرانی مانند ژازه تباتبايی، محمدحسين عماد، رضا قرهباغی و ديگــران را با قيمتهای مناســب دوونيمميليون تومان تا هشت ميليون تومان ارائه میكند.

امــا روی ديوار ســمت چــپ گالری گلســتان، ديواری كه پشــت ميز معروف خانم ليلی گلســتان اســت، آثار گرانقيمت نمايشــگاه به تماشا گذاشته شــده اســت: ابتدا دو كار كه گرانترين آثار اين دوره هستند جلوهگری میكنند، تابلوهای آيدين آغداشلو و فرامــرز پيــارام كــه هريــک ۹0 ميليــون تومان قيمتگذاری شدهاند و همسايه اثری كمترديدهشده از مســعود عربشــاهی هســتند. روی هميــن ديوار عكســی متفاوت از عباس كيارســتمی كه تصويری از يک دشت و زمين كشــاورزی را به ثبت رسانده با قيمت يکميليونو 500هــزار تومان به عاقهمندان اين هنرمند درگذشــته پيشنهاد شــده است. در اين نمايشــگاه آثار هنرمندان جوان بســياری به چشــم میخورد كــه در كنار آثار هنرمندان پيشكســوت و نامدار ارائه شــده و بــا قيمتهايی متنوع به فروش میرســد. آثار ايــن هنرمندان كه روی ديوار ســمت راســت گالری برای فروش گذاشــته شــده است، با آثاری از قطع كوچک با قيمت ‪3 00‬هزار تومان آغاز میشود. بيشتر آثار قرارگرفته روی اين ديوار از لحاظ تصويری، ساختاری آبستره دارند. در ميان اين تابلوها آثــاری سوررئاليســتی كــه نشــاندهنده فضاهايی غيرواقع اســت نيز به نمايش درآمدهاند؛ قيمت اين آثار از ٨00 هزار تومان تا يکميليونو 500هزار تومان اســت و نام بســياری از هنرمندان جوان در آنها به چشم میخورد كه برخی امضایشان تثبيت شده و بسياری برای اولينبار در اين نمايشگاه آثار خود را به مردم و خريداران آثار هنری ارائه كردهاند.

در ديــوار انتهايی گالری گلســتان نيز آثار ديگری از هنرمندان جــوان در قطعهای بزرگتر به نمايش گذاشته شــده است كه بيشتر با تكنيکهای آبرنگ و رنگ روغن روی بوم يا كاغذ شــكل گرفته و موضوع بيشــتر اين آثار طبيعت و مناطق روستايی است كه دو تا سه ميليون تومان هم قيمتگذاری شدهاند.

يكــی از نــكات درخــور توجــه اين نمايشــگاه، اختصاص ديــواری از گالری گلســتان به هنرمندان شهرستانی بهويژه هنرمندانی از شهر اصفهان است كه همــه در مجموعهای فرهنگــی و هنری به نام «لوتوس» فعاليت میكنند.

بيستوپنجمين صد اثر صد هنرمند، تا 2٥ مرداد هر روز از ســاعت 16 تا 20 داير است و فقط روزهای پنجشــنبه تعطيل خواهــد بود. گالری گلســتان در دروس، خيابان كماسايی، پاک 34 واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.