سبيلهايي با 3 دهه قدمت

Shargh - - هنر -

افــرا صفا:

ســالوادور دالي، هنرمندي كــه نامش با نقاشي و مجسمهسازي سوررئال سده بيستم ميادي گره خورده اســت، روزي گفته بود كه هرگز نخواهد مُرد. شايد اگر ميدانست كه سه دهه پس از مرگش او را از خواب ابدي بيدار خواهند كرد تا از جســدش آزمايش DNA بگيرند، خرسند و حقبهجانب بادي به غبغب ميانداخت و پوزخندي ميزد.

يک دهه پيش، پيار ابل مارتينز كه اكنون 61 سال دارد و زادگاهش شــهري است كه دالي و همسرش در آن عمارتي بزرگ داشــتند، ادعــا كرد كه تولدش نتيجه رابطه پنهاني اين نقاش با خدمتكار خانهاش بوده اســت. او ميگويد كه اين داستاني بود كه همه در خانه ميدانستند و مادربزرگش در كودكي او را از هويت واقعي پدرش آگاه میكند و ميگويد كه پيار نيز مانند دالي عجيبوغريب است.

مارتينــز كه زني فالگير اســت و يــک برنامه فال تاروت در تلويزيون اســپانيا دارد، بارها تاش كرد از راههــاي گوناگون حرفش را ثابت كند. بار نخســت تاش شــد كه نمونهگيــري DNA از روي آثار مو و پوســت بهجامانده روي ماسكي كه دالي در يكي از فستيوالهاي موسوم به فستيوال مرگ به چهره زده بود انجام شود، اما نتيجهاي به دست نيامد. بار دوم يكي از دوســتان دالي براي پاياندادن به اين ماجرا وســايلي را كه زماني مال اين نقاش بودند در اختيار آزمايشــگاه قرار داد تــا براي نمونهگيري اســتفاده شوند. هرچند دوست اين هنرمند بعدها به رسانهها گفت كــه آزمايشــگاه پنهاني به او گفته اســت كه جواب تست منفي بوده، اما پيار ادعا كرد كه نتيجه را دريافت نكرده است.

از آنجــا كــه ســالوادور دالي و همســرش، گالا، فرزندي نداشــتند، همه ثروت خــود را وقف دولت اسپانيا و بنيادي كردند كه خود بنا نهاده بودند. پيار با اين دو نهاد وارد دعوا شــد و دستآخر پس از يک دهه درگيري، دادگاهي در ايالت كاتالان اسپانيا تنها راه آشكارشــدن حقيقت را نبشقبر هنرمند دانست. اعتراض دوســتداران اين نقاش كــه پيار را متقلبي فرصتطلب ميدانند به جايي نرســيد و درخواست تجديدنظر بنياد گالا و سالوادور دالي كه گشودن گور هنرمند را بياحترامي بــه دالي و ميراثش خواندند، راه به جايي نبرد.

امــا بازكردن قبــر دالي دشــوارتر از اين حرفها بود. اين هنرمند در تابوتي آرميده بود كه زير ســنگي 1/5 تني در آرامگاهي قرار داشــت كه خود طراحي كرده بود. ايــن آرامگاه زير موزه دالــي و از آن بنياد ســالوادور دالي است.پنجشــنبه پيشين پس از آنكه آخرين بازديدكنندگان، موزه را ترک كردند، در تاريكي شب مأموران دولتي دستبهكار شدند. يک جرثقيل را براي جابهجاكردن ســنگ قبر بــه كار گرفتند و از پوشــشهايي ويژه بــراي جلوگيري از فيلمبــرداري پهپادهــا اســتفاده شد.جسد هنرمند به نارسيس بارداله ســپرده شــد؛ كســي كه پس از مرگ دالي نيز بدن او را براي خاکســپاري آمــاده كــرده بــود. باردالــه پس از بازكردن تابوت به رســانهها گفت كه شگفتانگيز است كه پس از سه دهه ســبيلهاي معروف دالــي همچنان ماننــد عقربههايي كه روي ســاعت 10:10 به خواب رفته باشــند، محكم ســر جاي خود ايستادهاند. او تصور ميكند كه سبيل دالــي كه ويژگي يگانه اين هنرمند بود تا ســدهها به همين شــكل باقي بماند.نمونههايــي از مو، ناخن و يک اســتخوان بلند براي آزمايش از جســد برداشته شــده اســت. نتايج ايــن آزمايش بــا آزمايش پيار مقايسه و پس از آن حقيقت روشن خواهد شد. پيار نسبت به اين موضوع بسيار خوشبين است و اشاره ميكند كه از ديدگاه ظاهــري تنها تفاوت او با دالي يک ســبيل عجيب اســت. پيار بارها گفته است كه هدف اصلي او دانســتن هويت حقيقي پدرش است و انگيزه مالي براي ايــن كار ندارد. در مصاحبهاي با گاردين در پاسخ به اين پرسش او گفت: «لياقت پدرم بيشتر از اين حرفهاست». اما او ادعاي ارث را از دور خارج نكرده است و وكيل او توضيح ميدهد كه اگر جواب آزمايش مثبت باشد، در جايگاه دختر هنرمند، يکچهارم ثروت دالي كه اكنون در دســت بنياد او و دولت اسپانياست، از آن پيار ابل مارتينز خواهد بود.

سالوادور دالي هنرمندي بســيار پركار بود كه در سال 1۹٨۹ در ٨5سالگي در حالي درگذشت كه يكي از ثروتمندتريــن هنرمندان دوران خود نيز بهشــمار ميآمــد. در صورتي كه ادعاي خانــم مارتينز ثابت شود، اين پرونده ابعاد مالي گستردهتري پيدا خواهد كرد. وكيل پيار اما پيگيري مسائل مالي را موضوعي براي وقتي ديگر ميداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.