کاربران مجازی درباره فیلم مدیری چه میگویند

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

تبوتــاب تازهترين ســاخته مهران مديری تنها چندروز پس از اكران عمومی اين فيلم سينمايی هنوز هم داغ اســت و حضور مديری در ســالنهايی كه فيلمش به نمايش گذاشــته شده اســت، ميل به حضــور مردم به تماشــای فيلم را بيشــتر میكند. در راســتای تبليغات ايــن فيلم از عنوان «ســاعت 5 عصر» استفاده شده و قرار است هرروز ســاعت پنج عصــر اتفاقی در ســينماهای نمايشدهنــده فيلــم رخ دهــد. هميــن موضوع بســياری را برای ديدن فيلم در سينماها مشتاقتر میكند. مهران مديــری در تازهترين صحبتهايش از طنــز حاكــم در فيلــم جديدش گفتــه و اينكه «طنز فيلم من، طنز مصطلح در ســينما نيست...». همين اعــام موضوع مديــری و بازخوردهايی كه در چندروز اخير بســياری از مخاطبان اين فيلم در فضــای مجازی منتشــر كردهاند تا حــدی ذهنيت درباره اثر جديد مديری را تغيير خواهد داد. مديری در «ساعت 5 عصر» شــيوه ديگری از قصهگويی و طنز را به تصوير كشيده است كه شايد برای بسياری از مخاطبــان آثارش تازگی داشــته باشــد؛ همين موضوع تجربــه جديدی در كارنامه او محســوب میشود، اما از سوی ديگر قطعا واكنشها در برابر اولين ساخته ســينمايی او نيز متفاوت خواهد بود. با نگاهی بــه برخی از صفحات مجازی و ســايت سينما تيكت میتوان تا حدی متوجه نقطهنظرات مخاطبــان در روزهــای ابتدايی اكران «ســاعت 5 عصر» نســبت به فيلم شد. شــخصی به نام رضا نوشــته اســت: «نبايد انتظار طنز داشــته باشــيم، بيشــتر تراژديــه از فرهنگ ضعيفمــون نمیدونم چرا ياد فيلم اســرار گنج دره جنی ابراهيم گلستان افتادم». اس. او نوشــته اســت: «اتفاقــا ژانر فيلم كمدی نيست! و اگر انتظارِ لحظاتی سراسر لبخند و قهقهه بیمحتوا داريد فيلم را نبينيد. فيلم تركيبی هوشمندانه و خوشســاخت و تقريبا! خوشريتم اســت از اتفاقات تلخ اجتماعی كه هر يک به افراد متوسط يا سطحبالای جامعه میتواند آسيب بزند كه از اين آســيبها به بهترين شكل استفاده شده و در آخــر تير خاصی ظريــف و عميق كل روايت را قابلتأمــل و باورپذير میكند. اين فيلم پتانســيل قوی برای الگوسازی در ســينمای مستقل ايران را دارد. فيلمی كه بايد ديده شود». ميترا نوشته: «اين فيلم متأســفانه در حد و اندازههــای آقای مديری نبود و بهشدت بازی جذاب سيامک انصاری رو هم تخريب كرد».مسعود، فيلم را «بدترين كمدی تاريخ ســينمای ايران» دانسته و احســان نوشته: «بسيار فيلم عالی و منحصربهفردی بود يه كار نو از مهران مديری. به نظر من مهــران مديری خودش را پيدا كرد. پنج عصر فيلمی اســت كه آدم را ششدانگ درگير میكنه و نمیتوانی خودت را به دست فيلم ندی و میبينی غرق فيلم شــدهای كه در واقعيت ملمــوس پيرامونی و ســخت و دردناک مضحک و خنــدهدار. خودت با شــخصيت همچين همراه ميشــی كه باورش برات سخت است. به نظرم اين اولين اثر مهران مديری است كه از خودش اون رو جــدا كرده و تو يه مداری ديگر گذاشــته. و فيلمی ساخته در قد و قواره سينمای امروز. خيلی سخت ولی به ظاهر ســاده و بیادعا».با نگاهی به نظرات مختلف مخاطبــان اين فيلم ســينمايی، بايد صبر كرد و ديد در چندروز آينــده واكنشهای منتقدان و اهالی ســينما نســبت به تازهترين اثر ســينمايی مهران مديری چه خواهد بود و آيا اين فيلم خواهد توانســت همچنان در صدر اخبار ســينمايی باقی بماند و در صدر گيشه سينماها جای بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.