یاران، به مرافقت چو دیدار کنید

Shargh - - هنر -

گروه ادبيات:

17 سال از مــرگ احمد شــاملو، از بزرگتريــن شــاعران معاصــر مــا ميگــذرد. به ايــن مناســبت اهالي فرهنگ، ادبيات و شعر و دوستداران او كه بسيارند و از هر طيف و طايفه و نســلي، در روز دوشــنبه، دوم مرداد، ساعت پنج عصر در گورستان امامزاده طاهر، بر سر مزار او جمع ميشوند تا ياد او را زنده كنند. در اين مراســم به عادت هميشــه، اشعاري از احمد شــاملو خوانده ميشــود و سخناني نيز در قدر و جايگاه اين شــاعر بزرگ ايراد ميشود. او شــاعري بود كه جهان را آباد و رها ميخواست و انسان را جوياي شــكوهِ ازيادرفتهاش. پايش را به خاطر بيماري بريدند؛ اما همچنان بهپا و اســتوار بــر اســتواي زمين ايســتاده بود و بــراي عدالت، آزادي و برابري، براي «انســان» شــعر ميسرود كه «انسانزادهشــدن تجســد وظيفه بود». در اين ســالياني كه از رفتنِ احمد شاملو ميگذرد، درباره او كتابها و مقالاتي منتشر شده است و دو سالي اســت كه جايزهاي بهنام او براي شعر معاصر برپا شــده و در اين مدت، آثارش از مجموعهشعرها تا ترجمه اشــعارش بارها و بارها چاپ شده است. شــاملو در غيابش هم حرفهاي تازهاي براي ما دارد؛ نمونــهاش حــرفِ «چ» از مجموعه «كتاب كوچه» كه بهتازگی بهعنوان جلد دوازدهم «كتاب كوچه» و ازقضا پس از 12 ســال انتظار، در نشــر مازيار منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.