نقد و بررسی رمان «بیرون از گذشته، میان ایوان»

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

نشســت هفتگی شــهر كتاب در روز سهشــنبه، ســوم مرداد، ســاعت 16:30 به نقد و بررســی كتــاب «بيرون از گذشــته، ميــان ايوان» نوشته مهری بهرامی اختصاص دارد كه با حضور دكتر اميرعلی نجوميان، فرشــته نوبخت و مهری بهرامــی در مركز فرهنگی شــهر كتــاب، واقع در خيابان شهيد بهشــتی، خيابان شهيد احمد قصير )بخارست(، نبش كوچه سوم برگزار میشود.

اين اثر را انتشــارات نيلوفر منتشر كرده است و در بخشی از رمان آمده است: «نحسی پشتكردن به قصه ســيندرلا بــود يا چيز ديگــری نمیدانم. هرچه باشد ســيندرلا كه يكیيكدانه دنيا بود اگر میفهميــد يک جفت كفش هســت كــه به پای همــه زنهای دنيــا اندازه میشــود، دماغش به خاک ماليده میشد. اما اين وسط قصه من با قصه سيندرلا يک وجه اشتراک هم داشت...».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.