بلاهت دشمنان و اوضاع خطرناک منطقه

Shargh - - اقتصاد - لطفعلي بخشي عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایي

هر كشوري دوســتان و دشــمناني دارد و بايد دعا كرد دوســتان و دشمنان عاقلي داشته باشيم. تحولات اخير منطقه ما نشــان از آن دارد كه برخي از دشمنان ما از عقل و درايت و محاســبه سياســي بسيار دورند. در رفتار سياســي دو كشــور عربســتان و آمريكا كه از دشمنان سرسخت ما هستند، امروزه چيزهاي عجيبي مشاهده ميشــود كه جاي تأمل دارد. شاهد بوديم كه برخي كشــورهاي عربي به رهبري عربستان، با قطر بر ســر يک توييت مشــكوک اختلافنظر پيدا كردند. اين موضوع در روابط بينالملل موضوعي عادي اســت و راه رفع آن نيز در عرف ديپلماســي گفتوگو و مذاكره اســت؛ بهخصوص آنكه دو كشــور همزبان، همنژاد، همدين و متحد باشــند، اما رفتار عربستان و كشورهاي پيرو آن بســيار عجيب بــود! آنها قبــل از انجام هيچ مذاكــرهاي اقــدام به قطع روابط سياســي و ســپس محاصره اقتصادي قطر كردنــد! اين دو اقدام در عرف سياسي شديدترين اقدامات ممكنه كشوري عليه كشور ديگر )غير از جنگ و برخورد نظامي( است. بعد از چند روز اين گروه كشورها به رهبري عربستان براي برقراري مجدد روابط و برداشــتن محاصره اقتصادي، شــرايط 15گانه عجيبي را اعلام و براي پذيرش آن شــرايط نيز مهلت دوهفتهاي تعيين كردند!!

پذيرش اين شرايط براي هر دولت و ملتي در جهان بســيار توهينآميــز و خفتبار اســت و بديهي بود كه حتي ضعيفترين كشورها در مقابل قويترين كشورها تن به قبول چنين شــرايطي نخواهند داد، چه رسد به قطر كه داراي بالاترين درآمد ســرانه در جهان است و جزء معدود كشورهاي ســوپرثروتمند جهان محسوب ميشــود و در 20 ســال گذشــته براي خود دوســتان متعددي در سطح جهان گرد آورده است.

تعيين اين شرايط سادهلوحانه و غيرقابلپذيرش از سوي عربســتان، نشانگر خودبزرگبيني و سادهانديشي بســيار حكومتگران عربستان است كه از عقل و درايت سياســي بهدورند و به همين دليل پيشبيني رفتار آنها دشوار خواهد بود. در مورد آمريكا نيز شاهد رفتارهاي مشابهي هستيم؛ چرخش 180درجهاي در روابط آمريكا و عربستان و اولين سفر خارجي رئيسجمهور جديد به آنجا و عقد قرارداد 110 ميليارددلاري تسليحاتي و 400 ميليارددلاري ســاير موارد و رقص شمشــير و حمايت بيچونوچراي آمريكا از مواضع عربستان! موضعگيري سريع آمريكا به نفع عربســتان در مناقشه با قطر و در همين زمان عقد قرارداد 11 ميليارددلاري تســليحاتي آمريــكا و قطر و برگزاري مانور نظامي مشــترک ايالات متحده با قطر! هرچند وزيــر خارجه آمريكا قدري اين رفتــار دولت آمريــكا را تعديل كرد و شــرايط اعلامي عربستان براي قطر را غيرواقعبينانه خواند. و اينک فيلم جديد رئيسجمهور آمريكا و كتکزدن شبكه سيانان! كســاني كه با نظام سياســي آمريكا آشنا هستند نقش و اهميت ويژه رســانهها را در آمريكا ميدانند و چنين اقدامي مشــابه خودكشي سياســي براي يک دولتمرد در آمريــكا خواهــد بــود. چنين رفتارهــاي متناقضي دولــت آمريكا را نيز برخلاف گذشــته، پيشبينيناپذير كرده است. نپذيرفتن شــرايط عربستان از سوی قطر و مشكلات اقتصادي و اختلافنظرهاي سياسي در مورد وليعهــد جديد، حكومتگران عربســتان را در وضعيت دشــواري قرار ميدهد كه ممكن است جنگ را راهحل مطلوبي بــراي فرار از اين وضعيت بيابند و با اشــتباه محاسبهاي، دســت به اقدام احمقانهاي بزنند. مشابه اين شــرايط براي رئيسجمهور جديد آمريكا نيز وجود دارد. كاهش شــديد محبوبيت، فشــارهاي سياســي رســانهها، عدم تصويب طرح بهداشتي جايگزين طرح اوباما كر، پيچيدگي پرونده جنجالي دخالت روســيه در انتخابات آمريكا و موارد ديگر ممكن است ترامپ را به آغاز جنگي در جهان تشويق كند. حملات و تهديدهاي اخير آمريكا در ســوريه، افزايش نيرو در افغانســتان و امثال آن، چرخش بيشتر سياستهاي آمريكا در منطقه را آشكار ميكند. البته طبق معمول، رژيم اسرائيل نيز مشوق و مشتاق چنين جنگي خواهد بود. در اين شرايط شــرط عقل آن اســت كه نهايت درايت سياسي به كار گرفته شود و از هرگونه اقدام تحريکآميز در زمينههاي مختلف خودداري شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.