افزایش قیمت و سهمیهبندی مجدد بنزین تکذیب شد

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

معاون وزير نفت با تكذيب در دستور كار قرار داشــتن افزايش قيمت و سهميهبندی مجدد بنزين، گفــت: مشــكلی در تأمين بنزيــن و انواع ســوخت وجود ندارد و بهخوبی توزيع ســوخت در كشــور در حال مديريت اســت. عباس كاظمی درباره احتمال ســهميهبندی مجدد بنزين، گفت: ســهميهبندی بنزين مطــرح نيســت. مديرعامل شــركت ملی پالايش و پخش فراوردههای نفتی درباره احتمــال افزايش قيمت بنزيــن نيز گفت: موضــوع افزايــش قيمت نيز مطرح نيســت و ما چنين درخواستی را ارائه نكردهايم. كاظمی درباره چرايی افزايش مصرف بنزين در سال جاری، گفت: علت اصلی رشد مصرف بنزين و سوخت، افزايش رشد اقتصادی كشور و رفاه بيشتر است.

وی اضافه كرد: به دليل رشد اقتصادی كشور، ميزان استفاده از خودرو و شمارهگذاری آن، حدود 8.5 درصد افزايش داشــته اســت كــه افزايش مصرف بنزين را به دنبال دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.