آلاسحاق: عراق تا 15 سال دیگر همچنان بزرگترین بازار منطقه

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

رئيس اتاق مشــترک بازرگانی ايران و عراق با بيان اينكه بازار عراق جاده ســنگلاخی است و نياز به روحيه سختكوشی دارد، گفت: عراق تا 15 سال ديگر بزرگترين بازار منطقه است. «يحيی آلاسحاق دربــاره موقعيــت جغرافيايــی ايران با كشــورهای همسايه، اظهار كرد: 15 كشور همسايه با 400 ميليون مشــتری بالقوه، بازار بســيار مناســبی برای كشــور محسوب میشود. وی تصريح كرد: توسعه و امنيت كشــور تا حدی در گرو اســتراتژی و روابط تجاری با كشورهای همسايه است و در بين اين كشورها عراق به لحاظ ســابقه تاريخی، فرهنگی و شــرايط خاص اقتصادی اهميت زيادی برای ما دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.