گمشدن ۱۰۰ کودک آواره در بریتانیا

Shargh - - روزنامه -

کریس فروم بریتانیایی از تیم اسکای آماده است تا برای چهارمین بار فاتح مســابقه دوچرخهسواری تور فرانسه شــود. ایندیپندنت او را در عکــس یک به تصویر کشــیده و برایش نوشــته فروم روی لبه قهرمانی. دوچرخهســوار بریتانیایی میتواند با چهار بار قهرمانی در توردوفرانس نامش را در میان دوچرخهســواران برتر این مسابقات ثبت کنــد. زمانی که این مطلب را میخوانیــد تکلیف قهرمانی این مســابقات روشن شــده اســت. فروم در سه سال گذشــته قهرمان این مسابقات بوده اســت. ایندیپندنت در تیتر یک خود از فاجعهای نگرانکننده پرده برمیدارد؛ ناپدیدشــدن بیش از صد کودک آواره در بریتانیا. این روزنامه در گزارشی اختصاصی ادعا میکند تعداد زیادی از کودکانی که در کمپ کاله فرانســه حضور داشــتهاند و قصدشان ورود به بریتانیا بوده است، بیآنکه ردونشانی از آنها در دست باشد، وارد این کشــور شدهاند. روزنامه ایندیپندنت مینویسد مراکز مسئول در بریتانیــا ادعــا میکنند آنها بیش از 1۶0 کــودک را به آژانسهای مرتبط با کودکان آواره تحویل دادهاند که به زادگاهشــان بازگردانده شــوند یا تصمیم دیگری درباره آنها گرفته شــود. اما همین مراکز ادعا میکنند بیش از صــد کودک آواره هم بیآنکه نامشــان جایی ثبت شــود در سراسر بریتانیا ناپدید شــدهاند. کمپینها و گروههای خیریه احتمال میدهند قاچاقچیان و باندهای سوءاســتفاده از کودکان در موضوعات غیراخلاقی و فعالیتهای پورن، این کودکان را به کار گرفته باشــند. تحقیقات نشان میدهد کودکان 1۳ساله و کمتر از آن برای سوءاستفادههای پورنوگرافی به کار گرفته میشوند.

گزارش ایندیپندنت درباره وضعیت کودکان آواره در بریتانیا قابل تأمل است.

نکته:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.