هشدار درباره ۱۷۳ داعشی سرگردان در اروپا

Shargh - - روزنامه - نکته:

خانم بارونس برندا هیل مشــهور بــه بارونس هیل از ریچموند، بهعنوان رئیس دیوان عالی قضا در بریتانیا انتخاب شده است. عکسی از او را در صفحــه یک روزنامه گاردین میبینیم. برای نخســتین بار است که یک زن در بریتانیا به این مقام میرسد. بارونس هیل ۷۲ساله اســت و از ماه اکتبر امســال فعالیتش را در این سمت آغاز میکند. روزنامه گاردین در تیتر یک از هشدار برای اتحادیه اروپا خبر میدهد. این هشــدار با موضوعیت داعش و احتمال فعالیتهای تروریستی آنها در غرب است. گاردین توضیح میدهد پلیس بینالمللی با کمک نهادهای امنیتی آمریکا نام 1۷۳ نیروی داعشــی سرگردان در سراسر اروپا را در اختیار نهادهای مسئول در اتحادیه اروپا گذاشته تا اقدامات امنیتــی لازم را ترتیب دهند. در این گزارش آمده هیچ بعید نیســت این نیروها برای انتقام از شکســت داعش در خاورمیانه به عملیات انتحاری در کشــورهای اروپایی دست بزنند. چندی پیش داعشیها در عراق شکست سختی خوردند و پایگاه اصلی خود را در موصل از دســت دادند. خلافت داعش در عراق با سقوط موصل آغاز شد و با آزادشدن این شهر پایگاه قدرت آنها نیز از دست رفت. شکستهای پیاپی آنها در رقه هم باعث سستشدن جای پایشان در سوریه شده است. داعش در پی انتقام است. گاردین در گزارشی دیگر ادعا میکند در فرودگاههای بریتانیا ارزش هر یک پوند این کشور به ۸۸ سنت یورو یا حتی کمتر از آن رسیده است. اینطور به نظر میرسد خروج بریتانیا از اتحادیه و آغاز مذاکرات مربوط به آن باعث این واکنش شده است.

خبرهای داخلی بریتانیا سوژه صفحه یک گاردین است.

نشنال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.