با حامیان مالی تروریسم مماشات نمیکنیم

Shargh - - روزنامه - نکته:

صفحه یک روزنامه الشرقالاوســط با اظهارنظری از سیســی درباره تروریســم آغاز میشــود. رئیسجمهور مصــر میگوید ما با حامیان مالی تروریســم مماشــات نمیکنیم. منظور سیســی از حامیان مالی تروریســم، قطر اســت. متحدان عربســتان ازجمله مصر معتقدند قطر از تروریسم حمایت میکند و درواقع پشتیبانی مالی آنها را به عهده دارد. در عکسی که در کنار این مطلب منتشر شده سیســی را در کنار شیخمحمد بنزائد از امارات و خالدفیصل سعودی و امیرسلمان از بحرین مشاهده میکنیم. آنها برای افتتاح پایگاه نظامی محمد نجیب مصر در منطقه الهمام دور هم جمع شدهاند. این پایگاه نظامی در نزدیکی مرزهای لیبی است. تیتر یک روزنامه الشرقالاوسط عربستان درباره اتفاقات اخیر سوریه است. این تیتر ادعا میکند روسها و عربها به دنبال مرزبندی در دمشق هستند. بهاینترتیب روســیه ادعا کرده آتشبس سراسری شامل همه مناطق دمشق، پایتخت سوریه، نمیشود. مثلا منطقه جوبر و مناطق زیارتی این شهر جزء توافق قاهره نیست. عکسی از بمباران هوایی در دوما در حاشــیه دمشق ضمیمه این مطلب است. در میان کشتهها و مجروحان این عملیات نام کودکان هم ثبت شده است. درباره بگومگوهای نیویورکتایمز و ترامپ درباره بغدادی و کشتهشدن رهبر داعش هم خبری در صفحه یک این روزنامه منتشر شده است.

خبرهای متعددی از سراسر جهان در صفحه یک الشرقالاوسط به چشم میخورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.