تغییر کنید سپس گفتوگو میکنیم

Shargh - - روزنامه - نکته:

بــا بــروز بحران قطــر، رفتوآمــد و دیــدار و نمایــش نظامی سیاســتمداران کشــورهای ضدقطری به اوج خود رســیده است. اینطور که عکس یک روزنامه نشــنال به تصویر کشیده، شیخمحمد بنزائد راهی مصر شــده تــا ضمن دیدار با سیســی از پایگاه نظامی محمد نجیب در الهمام دیدن کند. مصر همچون بحرین از متحدان عربســتان و امارات در غائله قطر به حســاب میآیــد. این روزنامه اماراتــی در تیتر یک هم به این موضوع اشــاره کرده و از قول معاون وزیر خارجه امارات خطاب به قطریها گفته: اول تغییر کنید، سپس گفتوگــو میکنیم. دکتر قرقاش در واکنــش به ادعای قطریها که گفتهاند آماده مذاکره و گفتوگو هستیم، این موضوع را مطرح کرده است. بعد از هفتهها ســکوت، شیختمیم، امیر قطر، جلوی دوربین تلویزیونهای این کشور حاضر شده و از گفتوگو و مذاکره برای پایان بحران گفته است. اما معاون وزیر خارجه امارات گفته مسئله ادعای آمادگی نیســت، قطر باید بپذیرد چه رفتاری کرده و این مشکلات را برطرف کند، بعد از آن گفتوگو شروع میشود. قطر نه اشتباهاتش را میپذیرد و نه آنها را رفع میکند تا آمادگیاش برای گفتوگو تأیید شــود. در گزارشــی دیگر در صفحه یک نشــنال میخوانیم امارات برنامه تقویتی علوم پایه را برای دانشآموزان مقطع دبیرستان تا سال ۲0۲1 ادامه میدهد. پیش از این قرار بود این برنامه تا سال آینده اجرا و سپس متوقف شود.

بحران قطر همچنان مهمترین سوژه صفحه یک روزنامه نشنال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.