استقرار بازرسان در اتاق

Shargh - - جامعه -

شرق: بازرسان سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی عملکرد معاونت مالی و اقتصادی شهرداری تهران در اتاق VIP شهرداری تهران مستقر شدند.

این خبر را روز گذشــته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد و نوشت: بنابر اعلام سازمان بازرسی کل کشور، هیئت بازرسی امور وزارت کشور و شهرداریها )گروه شوراها و مدیریت امور شــهری( در معاونــت مالی و اقتصاد شــهری واقع در خیابان بهشــت طبقه اول اتاق VIP مســتقر شدند. براســاس این گزارش، بازرسان سازمان بازرســی بهمنظور بررسی عملکرد شــهرداری تهران در بازپرداخت مطالبات بانک شــهر، در این شهرداری مستقر شدهاند.

آنطورکه ســازمان بازرســی اعلام کــرده، حضور بازرسان این سازمان از سوم تیر 96 در شهرداری تهران آغاز شده و تا چهارم مهر امسال نیز ادامه دارد.

همچنین در این خبر آمده اســت چنانچه کارکنان و شــهروندان درباره عملکرد و اقدامات این دســتگاه اجرائی شــکایت یا اعلاماتی دارند، میتوانند به هیئت بازرســی مستقر مراجعه یا با شــمارهتلفن گویای 136 یا شــماره تلفن 96066057 تمــاس بگیرند. در ضمن سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور در وبســایت این ســازمان آماده دریافت شــکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.

براســاس این خبر بازرسان این ســازمان از یک ماه پیش در شــهرداری مســتقر شــدهاند؛ اما روز گذشته اولینبار بود که خبر آن رسانهای شد.

استقرار بازرســان سازمان بازرسی بهمنظور بررسی عملکرد شــهرداری تهــران در بازپرداخــت مطالبات بانک شــهر، حکایت از موضوعی دارد که پیش از این در شورای شــهر هم اعضا بارها به آن پرداخته بودند. درست یک ســال پیش در تیرماه سال 95 گزارشی در «شــرق» منتشر شد به این شرح: شــهرداری تهران در قالب یکفوریت «اصلاح جزء یک و شــش بند «الف» و بنــد «ج» تبصره 27 مصوبه بودجه ســال 95 خود، مجوز فروش شــهروند و نمایشگاه شهر آفتاب را برای تسویه دیون شــهرداری به بانک شهر گنجانده بود که شورای شهر مخالفت کرد. براساس این گزارش اعضای شورای شهر تهران این موضوع را بررسی کردند و اقبال شــاکری بهعنوان یکی از مخالفان، گفــت: این امر اگر توجیه اقتصادی داشــته باشــد، من مخالف نیســتم، چراکه پرداخت دیــون یکی از اولویتهــای مدیریت شهری اســت؛ اما اینکه دلایل توجیهی با مبانی لایحه در تضاد باشد، اشکال دارد. وی ادامه داد: بهرهگیری از «بیاوتی» بهعنوان مشــارکت بخش خصوصی به این معناست که ما نباید سرمایهگذاری کنیم و سرمایهگذار در مدت معیــن از بخش مدنظر بهرهبرداری میکند و عوایــد آن را نیز به مجموعه میپــردازد. این در حالی اســت که فروش شهروند و شهر آفتاب در تضاد با این مهم است. «بیاوتی» روش پسندیده و جهانشمولی اســت که در همه دنیا استفاده میشــود؛ درحالیکه فــروش این مجموعهها در تناقــض با تعریف بیاوتی اســت و باید دقیقا ذکر شــود که بــرای تکمیل کدام خطــوط اعتبــارات را میخواهند؛ چراکــه برای همه خطوط قبلا اعتبار تصویب شــده است. حبیب کاشانی نیز گفــت: قریب به دو ماه پیش شــهرداری لایحهای آورده بود مبنی بر واگذاری شــرکت کنترل کیفیت هوا بــه بخش خصوصــی و در همان زمــان هم موضوع واگذاری شهروند مطرح بود که اعضای شورا با اصرار بهدنبال این بودند که شهروند را نگه داریم. برج میلاد، شــهروند و شــهر آفتاب جزء نمادهای تهران هستند و اگر بخواهیم دو نماد از این ســه را بفروشــیم و واگذار کنیم، عملا داراییای برای تهران و نماد هویتیای برای آن نمیماند.

محسن پیرهادی هم بهعنوان یکی دیگر از موافقان مشــروط گفت: باید برای تأمین اعتبارات دیون بهدنبال منابع درآمدی باشــیم و یک راهش این اســت که به تغییر کاربریها و افزایش تجاریها در شــهر بپردازیم که پر واضح اســت همــه با این امر مخالف هســتند، چراکه شــهر نباید کاملا تجاری شــود. شهر یک بنگاه اقتصادی اســت و باید متناســب با نیازهایش ساخته شــود و مترو در آن وجود داشــته و درآمد هم داشته باشــد؛ پس باید منبع مناسبی برای تأمین این اعتبارات پیدا کنیم که به نظر میرســد واگذاری به بانک شــهر راه مناســبی باشــد؛ اما با قید این شرط که تا پنج سال این بانــک حق واگــذاری این مجموعهها را نداشــته باشــد. این موضوع موافقانی هم داشــت و اسماعیل دوستی با بیان اینکه شهرداری تهران بیش از پنج هزار میلیارد تومان به بانک شــهر مقروض اســت، گفت: با درنظرگرفتن ســود ســالانه 20 درصد باید سالی هزارو ٥00 میلیارد تومان به بانک شــهر پرداخت کند. من از شــما سؤال میکنم این پول باید از کدام منبع درآمدی تأمین شــود. این در حالی اســت که برای خط شش و هفــت مترو، 9 هــزار میلیارد تومان نیاز اســت که آن وقت باید ســالی دوهزارو 300 میلیارد تومان به بانک شهر سود پرداخت کنیم. او خاطرنشان کرد: این لایحه شــهرداری به این دلیل اســت کــه میخواهد هرچه زودتر این پرداخت سودها قطع شود؛ بهعلاوه در شهر آفتاب هیچ ســرمایهگذاری آمادگی ندارد که ورود کند، درحالیکه ما برای شــهر آفتاب نیاز مبرم به اسپانســر مالی داریم. شــهروند ملکی نــدارد و همه املاک آن اســتیجاری اســت؛ ازاینرو سود سالانه شــهروند به اندازه اجارهاش هم نیســت. محمدمهــدی تندگویان،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.