شهرداری تهران

Shargh - - جامعه -

دیگر عضو موافق این موضوع هم گفت: این واگذاری به بخش خصوصی رونق بهتــری میدهد و خدمات بهتری هم ارائه میشــود. پیشــنهاد من این است که این مجموعههــا به صندوق بازنشســتگی و هلدینگ مجموعه واگذار شــود تا هم ایــن مجموعهها کاملا از بدنه جدا نشــوند، هم سودآوری داشــته باشند و هم اعتبارات مورد نیاز را تأمین کنند.»

حالا به نظر می رســد بازرسان ســازمان بازرسی با استقرار در شهرداری قصد دارند جزئیات این واگذاری و مسائل پیرامونی آن را بررسی کنند و زیر ذرهبین خود ببرند.

براســاس آییننامه اجرائی قانون تشــکیل سازمان بازرســی کل کشــور مصــوب 1360 و اصلاحیههــای بعــدی آن نظارت و بازرســی از ســوی بازرســان این ســازمان به یکــی از ایــن صورتها انجام میشــود؛ برنامهای، فوقالعاده و موردی. به نظر می رســد این موضوع خاص از جمله بازرسیهای موردی مربوط به شهرداری تهران باشد.

براســاس ماده یک آییننامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی، نظارت و بازرسی موردی به این شرح توضیح داده شده اســت: «بررسی شکایات و اعلامات مقــرون بهدلیل دایر بر وقوع تخلف یا ســوءجریان در محــدوده صلاحیت ســازمان». در مــاده 12 نیز آمده است سازمان میتواند به شکایات و اعلامات اشخاص، درخصوص سوءجریان اداری و مالی و نقض قوانین و مقررات دستگاهها و کارکنان آنها رسیدگی کند.

دربــاره تهیه گزارش و پیگیری آن نیز در ماده 53 این قانون آمده است: «درصورتیکه گزارش بازرسی متضمــن وقــوع تخلف یا جرمی باشــد کــه دارای حیثیت عمومی است، بلافاصله گزارش اختصاصی مشتمل بر مشخصات متهم یا متهمان، عنوان اتهام و شرح آن و میزان سوءاستفاده یا ضرر و زیان وارده، دلایــل، مدارک و مســتندات قانونی تهیــه و پس از تأیید بازرس قضائی، به مرجع قضائی صالح ارســال میشود».

حال باید دید اســتقرار بازرســان این ســازمان که قرار اســت تا چهارم مهر و پس از پایان دوره مدیریت قالیباف و تیم همراهش در شــهرداری که شهریور به پایان می رســد، ادامه داشته باشــد، به چه نتیجهای منجر خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.