مردم پارک ميخواهند، شهرداري «شهروند» ميسازد

Shargh - - جامعه -

شرق: جمــع زیادي از شــهروندان محله خیابان شهید صبوري منطقه 17 شهر تهران پس از پیگیري محلي و شورایاري، طوماري را در اعتراض به ساخت مجتمع جدید تجاري شــهروند در قسمتي از فضاي سبز پارک ســردار شهید محمد ناظري در منطقه 17 امضــا کردند و خواســتار تغییر این تصمیم شــدند؛ چراکه معتقدند این محله به شــدت به فضاي سبز و پارک نیاز دارد و شــهروند نیاز آنها نیست. بخشي از پارک سردار شهید محمد ناظري که چند ماه پیش افتتاح شــده و در ایــن مدت به دلیل تعداد بســیار کودکان و والدینشــان فضایي شلوغ دارد، از چندي قبل فنسکشي و جدا شده و تابلوي ایجاد فروشگاه شهروند در آن نصب شده است و پیگیريهاي اهالي این برنامهریزي شهرداري تهران را تأیید ميکند. البته این پــارک 9 هزار مترمربعي بخشــي از زمین بزرگي بوده که حالا شــهرداري ميخواهــد در حدود پنج هزار مترمربع دیگر آن فروشــگاه جدید شــهروند را احداث کند. ناگفته پیداســت که با احداث فروشگاه شهروند هم کاربري این پارک براي کودکان و والدین آنها با وجود تردد بسیار شهروندان و پارک خودروها به حداقل ميرســد و هــم امنیت این پــارک کمتر خواهد شــد. ضمن اینکه درحالحاضر مجموعهاي به نــام مجتمع تجــاري رضوان کــه 70 درصد آن فضاي تجاري اســت و بــه زودي بــه بهرهبرداري ميرســد، ميتواند جوابگوي نیاز تجاري این محله باشد و در عین حال فروشــگاه شهروند ميتواند در ایــن فضا پیشبیني شــود. نکته دیگــر درباره چنین اقداماتي که این مورد یکي از موارد آن اســت اینکه شــهرداري تهران از مدتي قبل شرکت فروشگاههاي شــهروند را در ازاي بدهي چند هــزار میلیاردي به بانک شهر فروخته است و مشخص نیست شهرداري منطقه 17 چرا باید براي ســاخت فروشگاه شهروند زمینهایي که ميتواند فضاي ســبز و تفریحي براي شهروندان باشد براي بخشي غیر از شهرداري تهران و مردم شهر هزینه کند؟ منطقه 17 جزء متراکمترین و پرجمعیتترین مناطق تهران محســوب ميشــود که با حــدود 500 هــزار نفر جمعیــت، محرومیت بســیاري دارد. این منطقه چندین دهه اســت که به واسطه شکلگیري در حاشیه راهآهن دچار مشکلات ساختاري و آسیبهاي بسیار است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.