نامه معین به وزارت بهداشت

Shargh - - جامعه -

شرق: مصطفی معین در نامهای از وزارت بهداشت و شــورایعالی ســازمان نظامپزشــکی درخواســت کرد فرصت دوبارهای برای مشــارکت پزشــکانی که نتوانســتند در رأیگیــری الکترونیکی ایــن انتخابات شــرکت کننــد، فراهم شــود. در نامه ایــن منتخب هفتمین دوره از انتخابات ســازمان نظامپزشکی آمده اســت: «اینجانب از تمامی شما عزیزانی که با حضور گرم خــود در یک روز داغ تابســتانی در مــوزه تاریخ پزشکی بار دیگر فرصت نمایندگی خود را به من دادید سپاسگزارم. همچنین احساس مسئولیت اجتماعی و اخلاقی کلیــه همکارانی را که فارغ از هر انتخابی در این تصمیمگیری صنفی و مدنی شرکت کردند تحسین و تقدیر میکنم. متأسفانه سازوکار برگزاری الکترونیک انتخابات که میتوانســت به تســهیل هرچه بیشــتر حضور جامعه فرهیخته پزشکی بیانجامد، همانگونه کــه شــاهد بودید در میانــه روز برگزاری به مشــکل جــدی برخــورد و رأیگیری الکترونیک لغو شــد. در پی این اتفاق اســفبار امکان رأی تعداد قابلتوجهی از همکاران عزیز که به ایــن برنامهریزی اعتماد کرده بودند سلب شد. امیدوارم با نظر شورایعالی سازمان نظام پزشــکی و همکاری وزارت بهداشــت، با ایجاد تمهیــدات لازم فرصــت دیگری برای ایــن همکاران جهت مشارکت در انتخابات در آیندهای بسیار نزدیک فراهم شود. در پایان برای منتخبان و دستاندرکاران آتی سازمان نظام پزشکی، از خداوند متعال خواستار موفقیــت در جهت احقاق حقــوق و کرامت جامعه پزشکی، بیماران و ارتقای نظام سلامت هستم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.