مردم ن هه اگفزتماايرسو خا حلضدمودرربارها دنرصراا حضور وفرشززشدر را شهر تهرا رشاومييخنواهند

Shargh - - ورزش - مهدي زعيمزاده ادامه در صفحه 19

رســول خادم اخلاق خاصي دارد؛ رئيس فدراسيون کشــتي ايران که تا همين سال گذشته سرمربيگري تيم ملي کشتي آزاد را هم بر عهده داشت، کمتر اهل مصاحبه است، کمتر ديده شده کتوشلوار بپوشد و هيچگاه در مراســم اعطاي جام و مدال شــرکت نميکند. وقتي وارد دفتر کارش ميشوي، اين خاصبودن را بيشتر احساس ميکني. باورنکردني اســت که يکي از مهمترين مديران ورزش ايران، عضو هيئترئيسه اتحاديه جهاني کشــتي، کسي که سابقه دو دوره حضور در شوراي شهر تهران را هم دارد، چنين اتاق کوچکي را براي پيشبرد اهداف بلندپروازانه خود انتخاب کرده است. يک اتاق حدودا دو در دو مترمربع در گوشهاي از خانه کشــتي، جايي است که در آن صداي تمرين کشتيگيران بهوضوح شــنيده ميشود. قهرمان المپيک 1996 آتلانتا، ميخواهد اشراف کاملی به تمام اتفاقات کشتي ايران داشته باشد. در ادامه گفتوگوي شرق را با « » مرد اول کشتي ايران ميخوانيد.

در دو، سه ســال اخير، فدراسيون شما گامهاي بيسابقه و مؤثري در زمينه فعاليت در کشتي بانوان برداشته، کشتي آليش و گراپلينگ را راهاندازي کرديد، بهتازگی هم اعلام شــد تأييديه فعاليت کشــتي با پوشش )کلاسيک( را از اتحاديه جهاني گرفتهايد. در ابتدا کمي درباره فعاليتهاي فدراســيون کشتي در حوزه بانوان توضيح بدهيد و اينکه آيا اين اميدواري وجود دارد که در آينده بانوان ايراني بتوانند از طريق کشتي کلاسيک در مســابقات مهمي مانند بازيهاي آسيايي و حتي المپيک شرکت کنند؟

در ارتباط با کشــتي بانوان، باید چند موضوع مهم را در نظر داشــت؛ نخست اینکه ما طبیعتا نگاه فرهنگيمذهبــي خاص خودمــان را به نحوه حضــور بانوان در مجامــع بینالمللــي و فضــاي ورزش داریــم و اینکه سیاســتهاي کشــور ما در حوزههاي فرهنگ و ورزش کاملا روشن اســت. طبیعتا مبناها و ملاکهاي هرگونه اقدامــي بــراي توســعه ورزش در حوزه بانــوان، براي مجموعه فدراســیونها همین سیاســتهاي مشخص کشور است. مجموعه کشتي هم پیگیري و اقدامات خود را کاملا بر اســاس سیاســتهاي مدنظر کشور در حوزه بانوان انجام داده است.

نکته دوم درباره کشــتي بانوان، این است که کشتي بانوان شــاید بیش از دو دهه است که به طور جدي در دنیا دنبال ميشــود؛ اما بنا بر دلایــل مختلف، ازجمله اینکه کشــتي رشته سنگیني اســت، طبیعتا با حجم کار جدي و تمرینات سنگیني که دارد، ميتواند علاقهمندان خاص و محدود خودش را در حوزه بانوان داشته باشد.

مســئله دیگر، نوع پوشــش دوبنده بانوان است که برگرفته از دوبنده آقایان اســت. بســیاري از بانوانی که الزاما مسلمان نیستند یا حتي از نظر فرهنگي متعلق به کشورهایي نیستند که ما بگوییم ملاحظاتي فرهنگي در نحــوه حضور زنان در جامعه دارند، بلکه بانوان متعلق به کشورهاي اروپایي و قاره آمریکا هستند هم نوع دوبنده بانوان را براي فعالیت خودشــان در کشتي نميپسندند. این دو نکته، یعني ســنگیني کشتي و استفاده از دوبنده، موجــب شــده بخشــي از علاقهمندان کشــتي جذب رشتههاي رزمي دیگر بشوند. در هر صورت، نميتوانیم این واقعیت را منکر بشویم که بخشي از بانوان، علاقهمند به حضور در رشتههاي ورزشي مبارزهاي هستند.

نکته مهم دیگر در بحث کشتي بانوان، این است که از نظر کمیته بینالمللي المپیک، اتحادیه جهاني کشتي در این ســالها نتوانســته در توسعه کشــتي بین بانوان موفــق عمل کند. مصداق بارز ایــن موضوع هم تفاوت بین تعداد مدالهاي طلا بین مردان و زنان در بازيهاي المپیک است. هماکنون تعداد مدالهاي آقایان دو برابر مدالهاي بانوان است.

این مســائل و مســائلي دیگر، این فرصــت را فراهم ميکنــد که ما بتوانیم حرکت جدیدي در زمینه کشــتي بانوان در دنیا داشته باشیم. بههرحال، ما در دو، سه سال گذشته متوجه شدیم برخي از کشورهاي اسلامي که نه کشــتي در آنجا جایگاهي دارد و نه دغدغهاي در ارتباط با موضوع بانوان دارنــد و حتی حضور اجتماعي بانوان در این کشورها بسیار پرمسئله است، با یک نگاه سیاسي ميخواهند در این بخش }کشــتي بانوان{ محوریت پیدا کنند و با یک سرمایهگذاري مالي سنگین، به حوزه توسعه کشتي در بانوان ورود پیدا کنند. آنها قصد دارند به نوعي بین کشــورهاي مســلمان متقاضي در کشــتي بانوان و کشــورهاي غیرمسلمان علاقهمند به استفاده از پوشش مناسبتر براي حضور درکشتي بانوان، محوریت سیاسي پیدا کنند.

فدراسیون کشتي ایران اقدام بهموقعي انجام داد؛ از مجموعهاي از بانواني که پیگیر حضور بانوان مســلمان با پوشش مناســب در میادین بینالمللي کشتي بودند و از ایده و تفکرات مختلف کمک گرفت و یک شیوه جدید

از کشتي بانوان }کلاسیک{ را ارائه کرد. این شیوه شاید از نظر فني خیلي شــبیه کشتي آزاد بانوان است؛ اما از نظر پوشش و مقررات، متفاوت اســت و یک استایل و شیوه جدید در کشتي بانوان به حساب ميآید. قرار نیست این بانوان با این پوشــش جدید بروند بــا بانواني که دوبنده ميپوشــند رقابت کنند. کاملا یک شیوه جداگانه است. این شــیوه، جداگانه تعریف شــده و در پیگیريهایي که انجام دادیم، دیدیم شــیوه ارائهشده، با تقاضاي بسیاری از کشورهاي مسلمان و بخشــي از کشورهاي اروپایي و آســیایي غیرمسلمان مواجه شد. بخشــي از کشورهاي آســیایي در این مدت که این موضوع }کشــتي کلاسیک بانوان{ مطرح شــده، دنبال این هستند که چه زماني این کشــتي در حوزه بینالملل وارد ميشــود. در واقع ما با نوع تفکر و اعتقادات مذهبي خودمان، توانســتیم شیوه جدیدي از کشتي را که از نظر فني براي دنیا شناختهشده است؛ اما به لحاظ نحوه مقررات و نوع پوشش متفاوت با سایر شیوههاي کشتي است، به دنیا معرفي کنیم.

این شــیوه کشــتي بانوان به کمیســیون تخصصي خــودش در اتحادیــه جهاني ارائه شــد و حدود هفت، هشــت ماه پیش مجوز کمیســیون تخصصي را گرفت. طبیعتا بعد از صدور مجوز، رقباي ما در اتحادیه جهاني کشــتي، مقاومتهاي جدي داشــتند تا این شیوه کشتي بهعنوان یکي از اســتایلهاي موردقبول اتحادیه جهاني کشتي پذیرفته نشود.

طبیعي است که آنها کاملا متوجه شدند فدراسیون کشــتي ایران بر مبنــاي اعتقادات مذهبــي و فرهنگي خودش شــیوهاي از کشتي را براي بانوان در دنیا تعریف کرده است که تعداد قابلتوجهي از کشورهاي مسلمان و کشــورهاي غیرمســلمان، متقاضي حضور در این نوع کشتي هستند.

این شیوه کشتي فارغ از نوع پوشش علاوه بر کلاهي که روي ســر قرار ميگیرد و نقش پوشــش و حجاب را دارد، از گوشبندي هم استفاده ميکند که این گوشبند از رسیدن آسیب به گوش، فک و صورت بانوان تا حدود زیادي جلوگیري ميکند. یکي از مشکلات اصلي کشتي

آزاد بانــوان درحالحاضر همین آســیبدیدگي گوش و فک و لطمهدیدن صورت بانوان است. همچنین یکي از بالاترین تخلفات داوري که در کشــتي آزاد بانوان اتفاق ميافتاد، کشــیدن مو اســت. این پوشــش، گوشبند و فکبندي که بالاي آن قرار دارد، آســیبها را بهشدت در بین بانوان کاهش ميدهد. درمجموع این پوششــي که ما براي کشــتي بانوان طراحي کردیم، فرصت ویژهاي را فراهم ميکند تا بخشي از بانوان که هم از نظر فرهنگي و هــم از نظر مذهبــي و هم بهلحاظ نوع سلیقهشــان علاقهمند هستند در کشتي فعالیت کنند، در یک فضاي ســالمتر و در یک محیط اجتماعي مناســبتري حضور داشته باشند و جذب این شیوه و استایل کشتي بشوند.

تعداد کشــورهایي که درحالحاضر در کشــتي آزاد بانوان فعالیت ميکنند تعداد قابلتوجهي نیست. بخش عمدهاي از علت عدم حضور کشــورها در بخش بانوان، نوع دوبنده و آسیبهایي اســت که به بانوان در کشتي آزاد وارد ميشود. این فرصت فراهم شده و این فرصت اگر مورد حمایت قــرار بگیرد، ميتواند بهتدریج به یکي از شــیوههاي برتر کشــتي بانوان در دنیا تبدیل شود. این موضوع البته به میزان حمایت و ســرمایهگذارياي که صــورت ميگیرد بســتگي دارد. بزرگتریــن نقطه قوت این شــیوه این اســت که ایران صاحب کشتي، با اتکا به اعتقــادات مذهبي و چارچوبهــاي فرهنگي خودش، ميتواند در بین کشورهاي مسلماني که بانوان علاقهمند به حضور در کشــتي دارند و اما بنــا بر دلایل فرهنگيمذهبي یا ســلیقهاي، شیوه کشــتي آزاد کنوني بانوان را نميپذیرفتند، محوریت پیــدا کند. این موضوع ميتواند یک کاربرد دیپلماتیک جدي براي کشــتي و ورزش ایران در دنیا داشــته باشــد. پیامهاي فرهنگي فعالیت در این رشــته و محوریتش بین کشــورهاي دنیا خیلي فراتر از پیامهاي فني آن خواهد بود.

من احســاس ميکنم ما با اینکه اعلامهاي اولیه هم درباره این موضوع داشــتیم، اما ابهاماتــي هنوز در بین برخي از دوســتان، مدیران و مســئولان وجود دارد که یا ورزشــکاران این شیوه قرار اســت بروند با بانواني که از دوبنده استفاده ميکنند رقابت کنند؟ خیر، چنین قراري نیســت. این یک شیوه مستقل است که باید تلاش کند تا ظرفیتهاي جدیدي در کشتي دنیا براي خودش فراهم کند. پیشبیني ما این اســت که چنیــن ظرفیتهایي در کشــتي بانوان به صورت بکر و گســترده وجود دارد. ما مطمئن هســتیم اگر این شیوه کشــتي فعال شود، اثرات فني و مدیریتي ویژه خودش را براي ورزش و کشتي ایران در دنیا در پي خواهد داشت.

همانطور که شما در صحبتهايتان عنوان کرديد، پيشبرد برنامههايتان در زمينه کشتي بانوان با داشتن يک ديپلماســي قوي امکانپذير بوده است. به نظر ميرسد شما علاوهبر چانهزني با مقامات جهاني، بايد در داخل هم درباره کشــتي زنان رايزنيهاي زيادي ميکرديد. ميتــوان حدس زد که خيليها آمدند و با کشتي زنان مخالفت کردند و عنوان کردند کشتي يک ورزش مردانه اســت. با اين موضوع چگونه برخورد کرديد؟

برخــي از این تفکرات فقــط محدود بــه ایران هم نیست. خیليها رشــته سنگیني مثل کشتي را کاملا یک رشــته مردانه ميدانند، آنها وقتي متوجه شوند و ببینند زناني در دنیا هســتند که ضمن حفظ اصول فرهنگي و اعتقادات مذهبي خودشــان ميتوانند با جدیت و بسیار قدرتمند در کشتي بانوان حضور داشته باشند و بهلحاظ فني هم نمایش متوســط به بالایي را در دنیا ارائه کنند، نگاهشان تغییر خواهد کرد.

کشــتي زنــان ژاپن چهــار مــدال طــلا در المپیک ریودوژانیــرو گرفــت؛ چهار طلا از شــش طلاي ممکن. درواقع قهرمان بلامنازع کشــتي در المپیــک، ژاپن بود. این موضوعي نیســت که بتوان از آن بهسادگي گذشت. خب، ما هم در چارچوب باورها، اعتقادات و ارزشهاي فرهنگــي خودمــان اگــر روزي بتوانیــم فرصتهــاي ارزشمندي در حوزه بینالملل داشته باشیم، قهرمانان ما در بخش بانوان ميتوانند بزرگترین پیامرسان اعتقادات و فرهنگ ایرانيمان به مردم دنیا باشند.

شــما در اين چهارسالي که رياســت فدراسيون کشتي را برعهده داريد، نشان داديد که دنبال اهداف بزرگ هستيد؛ توسعه کشتي بانوان، کسب کرسيهاي بينالمللي، کســب نتايج عالي، ميزبانيهاي جهاني و... . مســلما رســيدن به اين اهداف بودجه بسيار بالايــي ميخواهد. بودجه فدراســيون کشــتي از همه فدراســيونهاي ورزشي بيشــتر است و ظاهرا چندينبرابر بودجه فدراســيوني مثل فوتبال است. اين بودجــه از چه منابعي تأمين ميشــود؟ به چه ميزان دولت و وزارت ورزش با شــما همراه هستند؟ شــما قبل از المپيــک از وزارت ورزش و دولت چند مرتبهاي گلايه داشتيد... .

بودجه فدراسیون کشتي در سال ‪۱75 ۱۳96،‬ میلیارد تومان اســت. ســهم دولت در بودجه نقدي فدراسیون حدودا ۱۲ درصد است، این آن چیزي است که کمیته ملي المپیک و وزارت ورزش و جوانان ميتوانند به فدراسیون بدهند، البته اگر صددرصــد تخصیصش صورت بگیرد، ميشــود ۱۲ درصد. ما طبیعتا باید ظرفیتهاي جدیدي براي اجراي برنامههاي کشتي، خارج از کمكهاي مالي دولت براي فدراسیون کشتي تعریف ميکردیم. به لطف خدا توانســتیم در این چند سال این ظرفیتها و فضاي جدید را تعریف کنیم. به منابع خارج از فدراسیون متکي شدیم؛ منابع نقدي و غیرنقدي خارج از فدراسیون. سهم عمده فعالیتهاي فدراسیون را منابع غیرنقدي خارج از فدراسیون تأمین ميکند؛ از طریق کمکهایي که از طریق نهادهــاي عمومي، خصوصي و دولتي صورت ميگیرد. ســهمي هم اسپانســرها برعهده دارند، امــا عمدهترین سهم تأمین منابع فدراسیون را منابع غیرنقدي خارج از فدراسیون در بر ميگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.