شکست تیم امید ایران مقابل عمان

Shargh - - ورزش -

تیم فوتبال امید ایران در دیــدار مرحله انتخابی قهرمانی زیر ۲۳ ســال آســیا مقابــل عمان متحمل شکســت شــد. به گزارش فارس، تیمهــای فوتبال امیــد ایران و عمان در چارچوب رقابتهای انتخابی قهرمانی زیر ۲۳ ســال آسیا از ساعت ۱7و ۳۰ دقیقه دیروز در ورزشــگاه عمرزاخوف بــه مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار با پیــروزی ۲ بر صفر عمان به پایان رسید و عمان با شش امتیاز بهعنوان تیم صدرنشین به مرحله بعد صعود کرد. با توجه به اینکه شــش تیم برتر دوم این مســابقات هــم راهی مرحله بعد میشــوند، هنوز تکلیف تیم ایران مشــخص نیست. عمان در دقیقه 4۸ به وســیله جمیل به گل رســید. محســن الغثانــی گل دوم تیمش را به ثمر رســاند. ایران در بازی اول خود مقابل قرقیزستان به پیروزی ۲ بر یک رسید و عمان هم در دیدار مقابل قرقیزستان به پیروزی 5 بر یک رسیده است. ایران با ترکیب نیما میــرزازاد، نیما طاهــری، مهــدی مهدیخانی )75 علی شجاعی(، صادق محرمی، علی قلیزاده، سینا مریدی )هشت ســینا خادمپور(، علی شهسواریپور، رضا شــکاری، رضــا جعفری )۸۳ نیمــا مختاری(، ابوالفضــل رزاقپور و میلاد ســرلک به میدان رفت. تیم امید ایران در شرایطی به این مسابقات اعزام شد که مدافعان دعوتشده از سوی امیرحسین پیروانی که عضو استقلال و تراکتورسازی بودند، از سوی این دو باشگاه به تیم امید داده نشدند تا به نوعی این تیم بهطور نصفهونیمه راهی مســابقات شود. همچنین اکثر بازیکنان امید ایران نفرات زیر ۲۰ ســال هســتند درحالیکه حریفان ایران در رده ســنی زیر ۲۳ ســال بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.