20 مدال ایران در مسابقات جهانی پارادوومیدانی

Shargh - - ورزش -

نماینــده پرتــاب نیــزه ایــران در کلاس f54 بــه مــدال بیســتم کاروان ایــران در رقابتهــای جهانی پارادوومیدانی دست پیدا کرد. به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک، حامد امیری، دیروز با پرتابی به میزان ۲7 متر و ۸۱ سانتیمتر در پرتاب نیزه مدال نقره گرفت. نماینده ایران همچنین رکورد آسیا را هم بهبود بخشید. «استفانوداکیس» از یونان در این ماده با پرتاب ۲۸مترو 95 ســانتیمتر صاحب مدال طلا شد. کاروان ۲۰ نفره ایران در مســابقات جهانی لندن موفق به کســب ۲۰ مدال، شــامل ســه طلا، ۱۲ نقره و پنج برنز شــد و در روز آخر این مســابقات در جایــگاه هفدهم قرار دارد. امانالله پاپی )پرتاب نیــزه(، علیرضا مختاری )پرتاب وزنه( و ســامان پاکباز )پرتاب وزنه( مدال طلا کسب کردند. جواد حردانی در پرتاب وزنه، علی محمدیاری در پرتاب دیسک، محسن کاییدی در پرتاب وزنه، مهران نکوییمجد در پرتاب وزنه، هاشــمیهمتقیان در پرتاب نیزه، محمد خالوندی در پرتاب نیزه، سجاد نیکپرست در پرتاب نیزه، سیامک صالحفرجزاده در پرتاب دیسک، سجاد محمدیان در پرتاب وزنه، سامان پاکباز در پرتاب دیســک، محســن کاییدی در پرتاب نیــزه و امیری در پرتاب نیزه موفق به کسب مدال نقره شدند و محسن مجیــدی در پرتاب دیســک، علیاصغــر جوانمردی در پرتاب وزنه، عبدالله حیــدری در پرتاب نیزه، حامد امیری در پرتاب وزنه و اسدالله عظیمی در پرتاب وزنه مدال برنز کســب کردند. هزارو ۱5۰ دوومیدانی کار از 9۰ کشــور جهان در این رقابتها که در لندن در حال برگزاری است، حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.