نگاهي به زندگي رسول خادم

Shargh - - ورزش -

در المپیک ۱99۲ بارسلونا در ۲۱سالگي به مدال برنز المپیک دست پیدا کرد. او اولین طلایي پس از انقلاب است و در المپیک ۱996 آتلانتا قهرمان شد. در ســال ۱۳77 در ۲7سالگي پس از کسب مدال نقره سنگینوزن حین مسابقات جهاني تهران از دنیاي کشتي خداحافظي کرد.

در کارنامهاش علاوه بر دو مدال المپیک، دو طلا و یک نقره جهاني، یک طلا و یک نقره بازيهاي آسیایي و پنج طلاي قهرماني آسیا دیده ميشود. اولین ورزشکاري بود که وارد شوراي شهر تهران شد و در دورههاي دوم و سوم عضو شورا بود. پیش از المپیک ۲۰۱۲ لندن، پس از ســالها دوري دوباره به کشــتي برگشت و هدایت تیم کشتي آزاد را برعهده گرفت. از مهرماه 9۲ ریاست فدراسیون کشتي را برعهده گرفت. پس از درخشش آزادکاران ایراني در المپیک ۲۰۱6 خادم از سرمربیگري تیم ملي کنار رفت. رسول خادم ۱4 شهریور 95 به عضویت هیئترئیسه اتحادیه جهاني کشتي درآمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.