بازگشت سعید علیحسینی به تیم ملی وزنهبرداری پس از 8 سال

Shargh - - ورزش -

سعید علیحسینی از مرحله دوم اردوی تیم ملی وزنهبرداری که در تهران اســت، پس از حدود هشت ســال به جمع ملیپوشان اضافه میشود. به گزارش ایسنا، سعید علیحسینی، وزنهبردار فوقسنگین ایران که به دلیل درپیشداشــتن آزمون دکتــرا در مرحله نخســت اردوی تیم ملی حضور نداشــت، اکنون در مرحلــه دوم به جمع ملیپوشــان اضافه میشــود. مرحلــه دوم اردوی تیم ملی وزنهبــرداری، ۱4 مرداد در تهران برگزار میشود و سعید علیحسینی پس از هشت سال در اردوی تیم ملی حاضر میشود و برای مسابقات جهانی آمریکا آماده خواهد شد. محرومیت علیحســینی ۲4 اکتبر ۲۰۱7 به پایان خواهد رســید. سعید علیحسینی، وزنهبردار فوقسنگین ایران است که موفق به کســب عنوان قهرمانی نوجوانان آسیا و جوانان جهان شــد و حتی هنوز رکورددار یکضرب، دوضرب و مجموع جهان در رده جوانان اســت. او در زمانی که صحبت زیادی از شکستن رکوردهای حسین رضازاده از سوی او مطرح بود، برای دومینمرتبه تست دوپینگــش مثبت اعلام و با محرومیــت مادامالعمر مواجه شــد. پس از اعتراض بــه دادگاه عالی ورزش، محرومیت علیحسینی به ۱۲ سال کاهش یافت، اما با توجه به تغییر قوانین فدراسیون جهانی وزنهبرداری و هشتسالهشدن میزان محرومیت وزنهبردارانی که برای دومرتبه تستشــان مثبت میشود، علیحسینی هم با استفاده از این قانون از آبان 96 میتواند دوباره به میادین برگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.