بلیتفروشی ورزشگاه آزادی به شرکت توسعه و تجهیز واگذار شد

Shargh - - ورزش -

مدیریت فــروش بلیــت ورزشــگاه آزادی به شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور واگذار شــد. به گزارش ایســنا، برای بررسی نحوه واگذاری بلیتفروشــی ورزشــگاه آزادی، نشست مشــترکی روز گذشــته در دفتر مدیرعامل شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی کشور برگزار شــد. در این نشســت که «عباباف» مشــاور وزیر و مدیــرکل حراســت وزارت ورزش و جوانــان، «مدبــر» مدیرعامل شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی، «تاج» رئیس فدراســیون فوتبال، «طاهــری» مدیرعامل پرســپولیس و «افتخاری» مدیرعامل استقلال حضور داشتند، صورتجلسه ســاماندهی و بهبــود وضعیــت فــروش بلیت مسابقات فوتبال در ورزشــگاه آزادی جهت ارائه خدمات مطلوبتر به تصویب حاضران رســید. بنا بر اعلام مدبر و براســاس تفاهمنامه امضاشــده در این نشســت، مقرر شــد مدیریت فروش بلیت مســابقات لیگ برتــر فوتبال در فصــل جدید در ورزشــگاه آزادی، به شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور واگذار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.