علیپور یکبار دیگر طلایی شد

Shargh - - ورزش -

رضا علیپور در رقابتهای جهانی لهستان به مدال طلا دســت یافت. به گزارش ایسنا، مرد عمودی ایران در دهمین دوره بازیهای جهانی سنگنوردی قهرمان شد. او در مرحله مقدماتی از میان ۱۲ ورزشکار حاضر با زمان 5.77 ثانیه به مرحله بعد راه یافت. او با زمان 5.69 و با شکســت رقیب لهستانی خود وارد مرحله فینال شد. او در فینال با خطای رقیب اوکراینی خود و با زمان 5.69 ثانیه توانست قهرمان این رقابتها شود. سنگنوردان روسیه و لهستان نیز سوم و چهارم شدند. بازیهای جهانی ســنگنوردی هر چهار سال یکبار برگزار میشود. دهمین دوره این بازیها با حضور 66 ســنگنورد و به میزبانی لهستان در روزهای ۳۰ تیر تا اول مرداد در حال برگزاری اســت. بیش از ســه هزار ورزشــکار در ۳۱ رشته ورزشــی از ۱۱۱ کشور جهان در این رویداد حاضر هســتند. رضا علیپور رکورددار ماده سرعت جهان بهعنوان تنها نماینده سنگنوردی ایران در این رقابتها حضور یافت. علیپور رقابتهای خود را در حالی شــروع کرد که در مرحله مقدماتی رکورد 5.64 ثانیه را به ثبت رساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.