تأکید عارف بر تجلیل از اسطورههای ورزش

Shargh - - ورزش -

علــی فتــحاللهزاده، مدیرعامل اســبق باشــگاه استقلال تهران و امیر رفیعی، سازنده فیلم «من ناصر حجازی هســتم»، با حضور در دفتر دکتر محمدرضا عارف به دلیل حضور او در نخستین جشنواره فوتبال ایران که به نام «جشــنواره حجازی» برگزار شــد، با اهدای لوح سپاس از او قدردانی کردند. رئیس بنیاد امید ایرانیان با قدردانی از تلاشهای دستاندرکاران جشــنواره ناصر حجازی بر لزوم زندهنگهداشتن نام و یاد اســطورههای ورزشــی تأکید کرد و گفت: رمز ماندگارشــدن چهرههایــی همچون مرحــوم ناصر حجــازی، اخلاقمداری ایشــان بود و بایــد از طریق ابزارهای مختلف از جمله صنعت سینما تلاش شود تا وجوه اخلاقی چهرههای ورزشی برای نسل جوان روشنتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.