وزارت ورزش، پرداخت قسط اول بدهی شطرنج را تقبل کرد

Shargh - - ورزش -

بدهــی باقیمانده شــطرنج ایــران از رقابتهای قهرمانی زنان جهان به فیده قســطبندی شد و وزارت ورزش و جوانان قســط اول را متقبل شــد. به گزارش ایســنا، بدهی ســهم فیــده از رقابتهــای قهرمانی شطرنج زنان جهان حدود ۱۸۰ هزار دلار است که قرار شد در سه قسط به فیده پرداخت شود تا سایه تعلیق از سر فدراسیون شطرنج ایران برداشته شود. قسط اول این بدهی را وزارت ورزش و جوانان تقبل کرده است. گویا اسپانسر این رقابتها نیز حدود ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد تا مشکل قسط دوم هم برطرف شود. به نظر میرسد فدراسیون شطرنج برای پرداخت سومین قسط مشکل داشــته باشد. باید دید سرانجام این بدهی تسویه نهایی میشود یا خیر؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.