تلاش استقلال برای رفع محرومیت 3 بازیکنش

Shargh - - ورزش -

کميته انضباطی فدراســيون فوتبال شنبهشــب استقلال را شــوکه کرد. اين کميته اعلام کرد مهدی قائدی، اميد نورافکن و ســيدمجيد حســينی، ســه بازيکن اســتقلال، به دليل همراهینکردن تيم اميد در مســابقات انتخابی اميدهای آســيا در قرقيزستان از حضــور در بازیهــای ليگ محــروم خواهند بود. اســتقلال در هفتــه اول ليگ برتر جمعــه ميهمان نفت آبادان اســت. ايــن حکم کميتــه انضباطی با واکنش باشــگاه استقلال همراه شــد. پندار توفيقی، معاون ورزشی اســتقلال، عنوان کرد که اين باشگاه بــرای جلوگيــری از محروميــت ســه بازيکــن اين تيــم نامهنگاری خواهــد کرد. به نظر میرســد اين محروميــت قبــل از بــازی روز جمعه لغــو خواهد شــد. اميد نورافکن، هافبک ميانی استقلال، میگويد مسئله محروميتش به دليل حضورنداشتن در اردوی تيم ملی اميد را باشگاه استقلال حل خواهد کرد. او دراينبــاره توضيح داد: «دفعه قبــل که در تيم ملی جوانان بودم، با اجازه باشــگاه رفتم و اين بار باشگاه اجازه نداد به تيم ملی بروم و اين مشکل را به باشگاه میســپارم تا مشکل حل شــود». او در پاسخ به اين ســؤال که آيا برگزاری داربی باعث شــد به تيم ملی نرود؟ گفت: «اگر آن داربی برگزار میشد، ما دوست داشتيم با همه بازيکنان به ميدان برويم. بعد از لغو بازی هم فرصتی نبود که به اردو اضافه شــويم. در کل باشگاه به دنبال اين است تا بتوانيم در هفته اول هم بازی کنيم و در آبادان با همه بازيکنان به ميدان برويم. اگر قرار به رفتن به فدراســيون باشد، میرويم تا توضيحاتی را ارائه دهيم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.