تجمع طلبکاران نفت تهران مقابل وزارت نفت

Shargh - - ورزش -

اعضای پيشــين و فعلی باشــگاه نفت تهران که از اين باشــگاه مبالغ مختلفی طلبکار هستند، برای پيگيری مطالباتشــان در مقابل وزارت نفت تجمع کردند. در اين تجمع بازيکنان و کادر فنی پيشين نفت مانند عليرضا بيرانوند، وحيد اميری و مهرداد خانبان هم حضور داشتند. باشگاه نفت تهران سال گذشته از شــرکت نفت به شــرکت بهنام پيشرو منتقل شد؛ اما پــس از اين انتقال اوضاع مالــی نفتیها از قبل هم بدتر شــد. اين گروه پس از اينکه موفق نشــدند بــا مقامات عالیرتبــه وزارت ورزش گفتوگو کنند، مصاحبههايی عليه وزارت نفت و مســئولان کنونی نفت تهران انجام دادند. آنها ســپس مقابل سازمان بازرسی کل کشــور تجمع کردند. به غير از بازيکنان از ديگر طلبکاران نفت تهــران میتوان به تعدادی ميوهفروش، ســوپرمارکتی، رستوراندار و کسبه هم اشــاره کرد. عليرضا بيرانوند از وزير نفت خواســت شــخصا به اين موضوع رسيدگی کند . «نمیدانم که آقای زنگنه چه فکری کردند که میخواســتند روی ايــن تيم ســرمايهگذاری کنند و امتيــاز را فروختند. میخواهم بگويم آقای زنگنه! شما امتياز را فروختيد و 15، 16 ميليارد تومان چک گرفتيد و کســانی که در انتقــال نفت بودند چرا اين 15 ، 16 ميليارد را به اجرا نمیگذارند. اين چــک را بگذاريد و پول ما را بدهيد. صددرصد در پشــت اين قضيه برنامههايی است.» بيرانونــد و اميری گفتنــد اگر طلب آنهــا پرداخت نشــود، به کنفدراسيون فوتبال آسيا شکايت میکنند تا جلوی حضور نفت تهران در ليگ قهرمانان آســيا گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.