آخرین وضعیت کیمیا علیزاده از زبان مربیاش

Shargh - - ورزش -

ســرمربی تيم ملی تکواندوی بانوان ايران آخرين وضعيت کيميا عليزاده را تشريح کرد. مهرو کمرانی در گفتوگو با تســنيم درباره آخرين وضعيت کيميا عليزاده گفت: «شــرايط کيميا بهتر شده و به همراه خانواده به ســفر رفته اســت. به احتمال زياد برای رسيدن به شرايط مناســب مدتی استراحت خواهد کرد و بعد از آن به وضعيت مصدوميتش رســيدگی خواهد شد. پزشک بايد تشخيص دهد که پای کيميا احتيــاج به جراحــی دارد يا نه امــا در کل با توجه به بيماریای که پشتســر گذاشــته، فعــلا نياز به اســتراحت دارد تا از لحاظ شــرايط روحی به شرايط ايدهآل برسد. نبايد فشار روانی زيادی روی او باشد و بايد اجازه دهيم که به آرامش برسد تا روند بهبودی بهتر پشت سر گذاشته شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.