فرزند شهید شیرودی سرپرست مجموعه ورزشی «کشوری» شد

Shargh - - ورزش -

«آناهيتــا شــيرودی»، فرزنــد شــهيد «علیاکبر شيرودی»، در حکمی به سمت سرپرستي مجموعه ورزشی شــهيد کشــوری منصوب شــد. به گزارش ايرنا، «مصطفی مدبر»، مديرعامل شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشــی کشــور، روز يکشــنبه در بخشــی از اين حکم خطاب به بانو شيرودی نوشت: در دولت تدبير و اميد، اين برای نخســتينبار اســت که از يک بانو بهعنوان مدير مجموعههای ورزشــی اســتفاده میشــود که اميدواريم خانم شيرودی در انجام وظايف محوله موفق باشــد. شــيرودی پيش از اين بهعنــوان مدير رفاهی وزارت ورزش و جوانان مشغول به فعاليت بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.