مجتبی میرزاجانپور به تیم والیبال بانک سرمایه پیوست

Shargh - - ورزش -

دريافتکننــده قدرتــی فصــل گذشــته تيــم واليبــال شــهرداری اروميه با عقد قــراردادی به بانک ســرمايه پيوســت. به گزارش ايسنا، مجتبی ميرزاجانپور صبح روز گذشته با عقد قراردادی به تيم بانک ســرمايه ملحق شد. پيش از اين مهدی مرندی و رضا قرا نيز به تيم بانک ســرمايه پيوسته بودند و مهدی مهــدوی قرارداد خود را برای يک فصل ديگر تمديد کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.