منرو گرفته و ول نمیکنه

Shargh - - ورزش - پوریا عالمی

«دادســتان عمومی و انقلاب کرمــان گفت: بر اثر مصرف مشــروبات الکلی، هشــت نفر در شهرستان ســیرجان دچار مســمومیت شــدند که دو نفر از این افراد ]متأسفانه[ فوت کردند». (خبرگزاری میزان( به همین مناسبت، بخشی از نواری را که از جلسه این ۱۰ جوان کرمانی به دست ما رسیده است، برای اولینبار برای شــما خوانندگان عزیز منتشــر میکنیم. بدیهی است محتوای این نوار در ادامه روند دادرسی تأثیری نخواهد داشت. اولی: بریز روشن شیم. دومی: ولی من دارم کمکم خاموش میشم. ســومی: این رو ببین... بیجنبه... داره به شکفتن میرسه. پاشو پاشو اینجا شکوفه نزنی.

چهارمی: فکر کنم فصل بهاره. چون من هم حال شکفتن دارم و میخوام شکوفه بزنم.

پنجمی: اوهاوه... واقعا با یه گل بهار نمیشه، ولی هشت نفر از ما در همین لحظه شکفتند. آیا بهار شده؟ ششمی: بچهها بهار نشده. ما مسموم شدیم. سومی: فاز منفی نده بابا. دومی: من نمیدونم چــرا هرچی تلاش میکنم، جای اینکه روشن شم، کمنورتر میشم. اولی: بچهها این چیه خریدید؟ آب بسته توش؟ چهارمی: کاش آب بود. به قول دکتر بیمارســتان جــم، فکر کنم الکل صنعتی و الکل ســنتی رو با هم قاطی کردند. هفتمی: آقا این سوخت موشکه؟ من دارم میرم هوا. هشــتمی: خوش بــه حالت. من که دارم ســقوط میکنم.

چهارمــی: بچهها من گفتم این یــارو که تو پارک میفروخت، قیافش شبیه کپک بود، گفتید نه.

سومی: کاش ما پولدار بودیم و جای اینکه بریم پارک خرید کنیم، میرفتیم خارج پارک، میومد پیش ما خرید. اولی: بچهها داره منرو میگیره... . پنجمی: پس تو ردیفی. اولــی: نه بابــا... یه جــوری گرفته کــه دیگه ول نمیکنه... ای لعنت به اون حرومخوری که آشــغال فروخت به ما. باید جواب پس بده. دومی: چرا مسئولان پیگیری نمیکنند؟ اولــی: بچهها منرو یــه طوری گرفتــه که قصد جدایی نداره... خدافظ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.