راه ادامه دارد

Shargh - - ورزش - رضا یکرنگیان مدیر نشر خجسته

خبر آمد کتابفروشی خجسته بسته میشود. اما این همه حقیقت نبود.

من این مغازه را فقط در ملک با کســی شــریک بودم، نه در نشــر و کتابفروشی، بابت سهم ملکی بــه ایشــان اجاره مــیدادم. بعــد از مدتــی گفتند میخواهند سهمشــان را بفروشــند. اما من از نظر مالی قادر نبودم سهمشان را خریداری کنم، بنا براین تصمیم به فروش کتابفروشــی گرفتیم. من نیز در دفتر انتشارات خجســته فقط به کار نشر میپردازم. کل ماجرا فقط همین بود. نزدیک 4۰ ســال اســت که به نشــر و کتابفروشی اشــتغال دارم و تمام بد و خــوب آن را از ســر گذراندهام، ولــی آنچه برای من مانده اســت عشــق به کتاب و عشق خدمت به فرهنگ ســرزمین کهن ایران اســت. مشکلات مالی هم میآیند و میروند ولی کســی که دل به خدمت فرهنگی بسته است، همچنان در سر، هوای خدمت دارد. مــن نمیدانم کدام خبرگــزاری این خبر کذب را منتشر کرده اســت که انتشارات خجسته به علت کســادی بازار )نقل به مضمون( تعطیل شده است. ای کاش از من سؤال میکردند. در این شرایط پخش این نــوع اخبار کــذب و تهی از واقعیــت به صنف شریف و قانع و نجیب ما ضربه میزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.