ن مايندبگاان ک زنگرهيآمريربار دکاودسهترحربيام رو به خسیهتتوار وفتقوسیدند

Shargh - - جهان -

رهبــران کنگره آمریــکا براي تحریمهاي بیشــتر علیه روســیه به توافق رسیدهاند؛ تحریمهایي که به گفتــه مقامات آمریکایي بهدلیل دخالت روســیه در انتخابات ایــالات متحده و تجاوز به همســایگانش اســت. رهبران دموکرات کنگــره آمریکایي در حالي روز شنبه این خبر را تأیید کردند که کاخ سفید پیشتر گفته بود دونالــد ترامپ، رئیسجمهــوري آمریکا، براي پیشبردن طرحهاي دیپلماتیک خود با روسیه نیازمند انعطافپذیري در اعمال تحریمهاست. حالا دونالد ترامپ با یک دوراهي روبهروست که امیدوار بــود هیچگاه بر ســرش قرار نگیرد: وتــوي لایحه یا امضاي آن. وتوکردن آن یعنــي تأیید اتهامات مبني بر همراهــي او با ولادیمیر پوتیــن، رئیسجمهوري روسیه و امضاي آن هم به معني اعمال تحریمهایي است که دولت ترامپ از ابتدا مخالفش بود.

بنجامیــن کاردن، ســناتور مریلنــد و یکــي از دموکراتهاي ارشــد کمیتــه روابط خارجي ســنا، دربــاره ایــن لایحــه چنیــن گفــت : «تقریبا بیشــتر اعضای کنگره ميخواهنــد از جانب مردم آمریکا و متحدان ایــالات متحده پیامي به پوتین بفرســتند و رئیسجمهــور ترامپ باید براي انتقــال این پیام به ما کمک کند». بهگفتــه کاردن توافق دموکراتها و جمهوريخواهان بــراي تصویب این لایحه بهدنبال مذاکرات گسترده عملي شده است.

بر پایــه ایــن لایحــه روســیه نهتنهــا بهخاطر مداخلــهاش در انتخابــات ریاســتجمهوري ایالاتمتحــده، بلکه بهدلیل ادامــه فعالیت نظامي در شــرق اوکرایــن و نقــض حقــوق بشــر تحریم خواهد شــد. موافقان این اقدام بهدنبال تحریمهاي بیشتر علیه افرادي هســتند که حقوق بشر را نقض کردهاند، بهویژه کساني که امنیت سایبري را به خطر مياندازند و همچنین به ادعاي آنها دســتاندرکار ارســال ساح به دولت سوریه هســتند. لایحه اخیر گویاي شــکاف عمیق میان قانونگــذاران آمریکایي )حتي هــواداران جمهوريخــواه رئیسجمهوري در کنگــره( و ترامپ درباره روســیه اســت، ترامپ بهدنبال امکاني اســت که راه مذاکره براي برداشتن تحریمهاي روســیه را همــوار کند، ولــي مخالفان دوآتشــه پوتین پاســخ کنگره را گســترش تحریمها ميدانند. وزارت خزانهداري آمریکا فقط دو روز قبل غول نفتي اکسانموبیل را بهدلیل نقض تحریمهاي روسیه دو میلیون دلار جریمه کرد.

خبر توافق کنگره بر ســر تحریم روســیه واکنش مقامــات روس را هــم در پي داشــت. در مســکو خبرگزاري دولتي ریا در نشســتي خبري از دیمیتري پســکوف خواســت دیدگاه کرملیــن را درباره طرح تحریمها علیه این کشــور شرح دهد و او بدون هیچ توضیحي گفت: «بسیار منفي».

در آمریکا هم گرچه کاخ ســفید بهطور رســمي بــه این طرح واکنشــي نشــان نداد، ولــي دو نفر از مقامات ارشــد دولتي گفتند فکر نميکنند در فضاي سیاســي کنوني ترامپ این لایحــه را وتو کند، حتي اگــر این تحریمهــا را دخالتي در اختیــارات اجرائي خودش بــراي پیشبردن سیاســت خارجي در نظر بگیرد. ترامپ همکاري دو کشــور را براي حل برخي بحرانها از جمله جنگ ســوریه لازم خوانده است، اما تأکید میکند تغییر در تحریمهاي روسیه مشروط به حل مشکات سوریه و اوکراین است.

به گزارش رویترز بسیاري از قانونگذاران آمریکایي امیدوار هســتند این لایحه حامل پیامي براي دونالد ترامپ باشد که فاصله آمریکا با روسیه را حفظ کند. بااینحال برخي ناظران هــم براینباورند که ترامپ همچنان توانایي شــوکهکردن مــردم را دارد و باید دید آیا او براي اولینبار از حق وتوي خود اســتفاده ميکند یا نه. اما این فقط روســیه نیســت که هدف تحریمهاي کنگــره قرار ميگیرد، کنگــره آمریکا در اقدامي بحثبرانگیز که منتقدان زیادي هم داشــته، کره شمالي و ایران را هم در این لایحه گنجانده است؛ دو کشوري که برخاف روسیه، دولت آمریکا مشتاق بوده علیه آنها اقدامي انجام دهد. نانســي پلوسي، رهبر دموکراتها در مجلــس نمایندگان آمریکا نیز ابراز نگراني کرده که گنجاندن کره شمالي در لایحه تحریمها باعث ميشود ســنا با تأخیر آن را تصویب کند. پلوســي در اطاعیهاي عنــوان کرد: «اگرچه ما از تشدید تحریمهاي کره شمالي حمایت ميکنیم و مجلس نمایندگان نیز آن را تصویب کرده اســت، اما مســئله من این است که اضافهکردن کره شمالي به این لایحــه، بهجاي اینکه لایحه جداگانهاي براي آن در نظر بگیریم، باعث تأخیرهاي بیشتر آییننامهاي در ســنا شود ». این اطاعیه ميافزاید : «این امر ضرورت دارد که اضافهکردن کره شــمالي به این لایحه مانع کنگره براي تصویب لایحه تحریمهاي روســیه نشود و تا قبل از تعطیات ماه آگوســت نزد رئیسجمهور فرستاده شود .»

مــاه گذشــته مجلــس ســنا از طــرح اعمــال تحریمهــا علیه روســیه حمایت کرد، امــا کنگره به رهبــري جمهوريخواهــان هفتهها بررســي آن را به تأخیر انداخت. دموکراتهــاي کنگره نمایندگان جمهوريخواه را به تأخیر در بررسي سریع این لایحه متهم ميکنند. بسیاري از تحلیلگران ميگویند یکي از دلایل مخالفت ترامپ با این تحریمها، شرکتهاي نفت و گاز، پیمانکاران حوزه دفاعي و سایر بازیگران مالي اســت که مفاد این لایحه ميتواند سود آنها را کاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.