تدارریگخذارزدبمیاانت معاصر

Shargh - - ادبيا -

در زمینــه ادبیــات معاصــر ایران مقالات و کتابهای مختلفی نوشــته شــده، اما تاکنــون تاریخــی جامع و فراگیــر در زمینه شــعر و نثر معاصر فارســی فراهــم نیامده. ایــن فقدان، موضوعی است که حسن میرعابدینی در کتــاب «سرگذشــت تاریخنــگاری ادبیــات معاصر ایــران»، بــه آن نظر داشته است. «سرگذشت تاریخنگاری ادبیات معاصر ایران» کوششــی است برای فراهــمآوردن مقدمــهای برای پژوهشهــای گســترده و فراگیرتر در این زمینــه. این کتــاب همانطور که در مقدمــه آن آمده، گزارشــی اســت از مقالات و آثار پژوهشــی موجود در زمینه ادبیات معاصر ایــران و ارزیابی این آثار و مقــالات. میرعابدینی درباره ضرورت تدوین چنین کتابی مینویسد: «بُرخِس، نویســنده بــزرگ آرژانتینی، تدویــن تاریخ ادبی را بــه مرتبکردن کتابهای کتابخانهای آشــفته تشبیه کرده اســت. مرور تاریخنگاریِ ادبیات معاصر نیز راهی است برای رسیدن به بررسیِ در زمانیِ سیر تحول نظرگاهها در رابطــه بــا آن. آثــار مکتوبی که به گذشــته ادبی میپردازند و سیر تحول آن را در گــذر زمان بررســی میکنند و اصطلاحا مواد تاریــخ ادبیات خوانده میشوند خود نیز تاریخی دارند. مرور کتابها و مقالات نوشتهشــده درباره تاریخ ادبیات معاصــر میتواند گامی در راهِ نــگارش تاریخ جامــع و معتبر ادبیات معاصر بهشمار آید.» او درباره رویکرد و روش خود در تدوین این کتاب مینویسد: «کتاب حاضر با هدف ارائه گزارشی از کتابها و مقالاتی با موضوع تاریخنگاری ادبیات معاصر تدوین شده اســت، به این مقصود کــه هم گامی در راهِ شناســاییِ اثر برداشته شود هم شــیوههایی که مولفان بــرای نگارش تاریخ ادبیات معاصر اختیار کردهاند، از منظری انتقادی، بررسی گردد. معرفی اثر بــا توجه به اهــداف مولف، روش تحقیق او، و ساختار بیرونیِ اثر صورت میگیرد. درعینحال، کوشش میشود، با دســتهبندی مــواد مطرحشــده در تاریخهای ادبی معاصر، اساس روایتِ تاریخی از این ادبیات نشان داده شود.»

کتــاب در هفــت بخــش و با یک پیگفتار به معرفی و مــرور و ارزیابی متــون نگاشتهشــده در زمینــه تاریخ ادبیــات معاصر ایــران میپــردازد و آنچه را درباره شعر، داستان و ادبیات نمایشــی معاصــر ایران بــه صورت کتاب یا مقاله نوشــته شــده معرفی و بررســی میکند. گلچینهای ادبی، نوشــتههای ایرانشناســان روس و غربی درباره ادبیات معاصر ایران، آثار تاریخنگاران ادبی در این زمینه، مقالات و کتابهای نوشتهشــده درباره شــعر و داســتان معاصر و نمایــش در ایران موضوعاتی اســت کــه در فصلهای هفتگانه این کتاب بــه آنها پرداخته شــده . کتابهای «تاریخ ادبی ایران» از ادوارد براون، «سبکشناســی» بهار، «دیــداری بــا اهل قلم» غلامحســین یوســفی، «قصهنویســی» و «طــلا در مس» رضا براهنی، «از صبا تا نیما»ی یحیی آرینپور، «نقد ادبی» عبدالحسین زرینکــوب، «پایهگــذاران نثــر جدید فارســی» از حسن کامشــاد و «ادبیات معاصر ایــران» از محمــد حقوقی از جمله کتابهایی هســتند که در کتاب «سرگذشت تاریخنگاری ادبیات معاصر ایران» به آنها پرداخته شده. در بخشی هم که مربوط به داستان معاصر ایران اســت بــه مقــالات و مصاحبههایی درباره داستاننویســی ایــران پرداخته شــده، از جمله به مقاله «ســی سال رماننویســی» هوشــنگ گلشــیری، دیدگاههــای بهــرام صادقــی درباره نویسندگان و داستانهای معاصر ایران که برگرفتــه از مصاحبههای اوســت و مقالــه «نگاهی به داستاننویســی معاصر ایران» از جمال میرصادقی.

حسن میرعابدینی نشر نو سرگذشت تاریخنگاری ادبیات معاصر ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.