از روز عقیم تا زبان تمشکهاي وحشي

Shargh - - نقد -

گروه هنر: این روزهــا کارگردانان نامي در حــال تدارك اجراهــاي خود براي مرداد هستند. حســین کیاني و پارسا پیروزفر از جمله کارگرداناني هســتند که در این ماه نمایشهاي تازهشان را به صحنه خواهند آورد.

روز عقیم

پیشفــروش تازهتریــن نمایــش حســین کیانــي ، «روز عقیــم » که به وضعیــت ســه زنِ گریختــه از چنگ هجومآوران به محلــه قلعه زاهدي ميپــردازد، آغــاز شــد . «روز عقیم » نــام تازهترین اثــر حســین کیاني در مقام نویســنده و کارگردان اســت و پیشفــروش بلیــت آن بــا تخفیف ۴۰ درصدي براي ســه روز نخســت، در ســایت تیوال آغاز شــده اســت. بازیگران این نمایــش زنانه کیاني که از روز یکشــنبه، اول مــرداد اجــراي خــود را آغــاز خواهند کــرد، فهیمه اَمَــنزاده در نقــش اکرم، شایســته ایراني که اولین حضورش در ســینما بــا «آفســایدِ» جعفر پناهــي بود، در نقش پري، الهه شهپرســت در نقش لیلي و رویــا میرعلمي در نقش لیلي و پري هســتند. در خلاصه داســتان «روز عقیم» که هر شــب ســاعت ۲۱ در تماشــاخانه خصوصي باران روي صحنــه مــيرود، آمده اســت: «در شرایط بحراني ســقوط رژیم پهلوي، محلــه قلعــه زاهدي مــورد هجوم و تخریــب قرار ميگیرد. ســه زن که از چنــگ هجــومآوران ميگریزند به زیرزمین خانهاي بزرگ در مرکز شــهر پناه ميبرند. زیرزمیني که چند مرد در طبقه بالاي آن مشغول سلاخيکردن هســتند...». دیگر عوامــل این اثر که تا اول شــهریور به اجراي خود ادامه ميدهد، عبارتند از: محمد گودرزیاني )دســتیار کارگردان، برنامهریز و مدیر تولید(، حمید حسینی، اشکان دلاورى و مهلا پاکدامن )گــروه کارگرداني(، ماریــا حاجیها )طراح گریم(، فرشــاد فزوني )موســیقي و ساخت افکت(، محمدصــادق زرجویــان )طــراح گرافیــک، ســاخت تیــزر و عکس(، علي مطهــري )مجري طرح(، حمید حســیني )دســتیار دوم کارگــردان(، اشــکان دلاوري )مدیــر صحنــه(، مهــلا پاکدامــن )منشــي صحنــه(، ســارا حدادي )مدیــر روابطعمومي و تبلیغــات- مکــث( و نرگس کیاني )مشاور رسانهاي(.

ماتریوشكا

پارســا پیروزفر قصد دارد نمایش «ماتریوشکا» را که سال ۹۵ اجرا کرده بود، بار دیگر از هشتم مردادماه روي صحنه ببرد. به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «ماتریوشــکا» با بازي پارســا پیروزفر که در سال ۹۵ در تماشاخانه ایرانشــهر و تماشــاخانه پالیــز روي صحنه رفتــه بود، مجددا از هشــت مردادماه ســال جاري در تماشاخانه پالیز روي صحنه ميرود. این نمایش بر اساس هشت داستان کوتاه آنتوان چخوف، از سوی پارسا پیروزفر نوشته و کارگرداني شده است. «ماتریوشکا» کــه جایزه بهتریــن بازیگر مرد بخش بینالملل سيوپنجمین جشنواره تئاتر فجــر را براي پیروزفر به ارمغان آورد، از روز یکشــنبه، هشــتم مردادماه به مدت یک ماه، هر شــب بهجز شنبهها ســاعت ۲۱ روي صحنــه مــيرود. پیشفــروش بلیتهــاي این نمایش نیز از روز شنبه، ۳۱ تیرماه، ساعت ۱۲ آغاز ميشــود. علاقهمندان ميتوانند براي تماشاي «ماتریوشکا» به نشاني خیابــان کریمخان، خیابــان عضدي )آبــان جنوبي(، خیابان ســپند، پلاک ۶۹، تماشاخانه پالیز مراجعه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.