هدف تحريمهاي جديد عليه ايران

Shargh - - صفحه اول - كوروش احمدي كارشناس روابط بينالملل

طرح تحریمي که از فروردین گذشته در دستور کار کنگره آمریکا قرار گرفته و در 15 ژوئن به تصویب سنا رســیده بود، قرار است امروز در مجلس نمایندگان به رأي گذاشته شــود. این طرح که بدوا قرار بود مربوط به تحریم ایران باشــد، بعدا توسعه یافت و دو بخش جدید شــامل تحریمهایي علیه روســیه و کرهشمالي نیز به آن اضافه شــد. بخش مربوط بــه ایران در این طرح تحریم در شرایطي نهایي و احتمالا قطعي شده که حتي شــماري از کارشناسان آمریکایي پیش از این بارها توجــه داده بودند که این طرح جدید تحریم، نه مفید اســت و نه لازم. در چنین شرایطي سؤال اصلي این اســت که بــا توجه به اینکه از رهگــذر این طرح، تحریم اقتصادي جدیدي ایجاد نميشود، هدف کنگره از پیگیــري این طرح جدید چیســت. پرداختن به این سؤال، بهویژه به دو دلیل حائز اهمیت است: نخست اینکه برجام صرفا و منحصرا به برنامه هستهاي ایران و تحریمهاي فراملــي یا ثانویه مرتبط بــا این برنامه پرداخته و اقدام به رفع این نوع خاص از تحریمها کرده اســت. تحریمهاي اقتصادي اولیه و ثانویه دیگري که به بهانههایي مانند تروریسم، برنامه موشکي، حقوق بشــر و... از طریق فرمانهاي اجرائي و قوانین کنگره در ارتباط با دیگــر ادعاهاي آمریکا علیه ایران وضع و اعمال شده بودند، مشــمول برجام نشدند و به قوت خــود باقي ماندند. دوم اینکــه حداقل دموکراتهاي کنگره که همراهي آنها براي تصویب نهایي این طرح الزامي است، از ابتدا نشان دادند همراهيشان موکول به آن است که این طرح موجب نقض برجام نشود و توانستند در این جهت اصلاحاتي در طرح اعمال کنند. در مورد دلیل نخست لازم به توضیح است که اگرچه بعد از بهاجرادرآمــدن برجام افراد و نهادهایي که در رابطــه با تحریمهاي مرتبط با برنامه هســتهاي ایران تحریم شده بودند از فهرست حذف شدند، اما فهرست افــراد و نهادهایي که در ارتباط با انواع دیگر تحریمها در سالها شــکل گرفته بود، دستنخورده باقي ماند و دولــت آمریــکا در چارچوب فرمانهــاي اجرائي و قوانین موجود، اختیــار افزودن مصادیق جدید به این فهرســتها را با ادعــاي نقشداشــتن در حوزههاي مورد اشــاره حفظ کرد. اینکــه در تعیین این مصادیق چگونه عمل کند، بســتگي به سیاست دولت وقت و میزان دشــمني آن با ایــران دارد. اوباما بعد از برجام در این مورد با خویشــتنداري بالایي عمل کرد. ترامپ برعکس هیچ حدومرزي را در تقابل با ایران نشناخته و به همین دلیل در شــش ماه گذشته چهاربار اقدام به افزودن مصادیق جدیدي به فهرســت تحریمهاي غیرهســتهاي کرده اســت. بهعنوانمثال پیش از این تحریمهایي به گســتردهترین شکل ممکن علیه سپاه پاسداران وجود داشته است. وزارت خزانهداري آمریکا بــر مبناي فرمــان اجرائي 13224 ســال 2001، نیروي قدس ســپاه را به اتهام حمایت از طالبان!؟، حزبالله و گروههاي فلســطیني در فهرســت گروههاي حامي تروریســم قرار داد. وزارت خارجه آمریکا در چارچوب فرمان اجرائي 13382 ســال 2005 ســپاه را بهعنوان توسعهدهنده موشکهاي بالستیک تعیین و مشمول تحریمهاي مندرج در این فرمان اجرائي کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.