منتخبان شورا پاسخگو باشند

Shargh - - صفحه اول - كامبيز نوروزي

یکــم- در روزهــاي انتخابات پنجمین دوره شــوراي شهر تهران، تعداد بسیار زیادي از اصلاحطلبان و رأيدهندگان تهراني منتقد جدي فهرســت شوراي سیاســتگذاري بودند. بیشــتر انتقادها مربوط به روند تعیین نامزدها و تناسب تعدادي از نامزدها با وظایف پیچیده و هزارتوي جایي مانند شــوراي شهر و مدیریت شهري تهران بود. اخبار موثقي نیز حکایت از این داشت که رئیس دولت اصلاحــات هم به دلیل پــارهاي از انتقادات در ابتدا به این فهرست واکنش مثبتی نشــان نداد. نهایتا باوجود مقاومت شــوراي سیاســتگذاري، منتقدان ضرورت پیروزي نــام «اصلاحطلبــان» در انتخابــات را ارجح دانســتند و بســیاري از آنان به حکم اضطرار، چشم بر ایرادات و اشکالاتي که به آن فهرست داشتند، فروبستند و با توجــه به حمایت دیرهنگام ایشــان )که او نیز به همین ضرورت چشــم داشت( براي پرهیز از پراکندگي آرا به همان فهرست رأي دادند. این تصمیم نه به دلیل شایســتگي تمام اعضاي فهرســت، بلکه به این دلیل بود که تعدد فهرســتهاي اصلاحطلبان موجب نقار و شکســت نشــود. رأيدهندگان به این تعهد نانوشته اخلاقــي پایبند ماندند و منافع جمعــي را به علایق و انتخابهاي واقعي خود ترجیح دادند. حاصل آن شد که دیدیم: تمام 21 نفر فهرست شوراي سیاستگذاري، براي شــوراي پنجم تهران انتخاب شدند. این انتخابي از روي اضطرار بــود، به مقصود حفظ اتحاد و وفاق و پیروزي نام اصلاحات.

دوم - شــرط عقلانیت و نیز شــرط اخلاق سیاسي آن بود که شــوراي سیاستگذاري و برگزیدگان شوراي پنجــم، براســاس انبوه شــواهد موجــود، واقعیت را بــاور و به آن توجــه کنند که چرا و چگونــه و در چه شرایطي آن فهرست برنده انتخابات شد. دراینصورت بایــد همانگونــه که تعــداد زیــادي از اصلاحطلبان و رأيدهنــدگان بــراي حفــظ وفــاق و نــام شــریف اصلاحطلبي، چشــم بر ایــرادات موجود بســتند و از مطلوبیتهاي خود چشم پوشیدند و به فهرست رأي دادند، آنها هم پاســخ متقابل بدهنــد و از پنهانکاري و خودمــداري بپرهیزند و حفظ وفــاق و هماهنگي را ســرلوحه قرار دهند؛ به انتقادهاي وارده نگاه کنند و از رفتار یکســویه آمرانه با دیگران بپرهیزند. اما در اولین اقدام جدي برگزیدگان شوراي پنجم که هنوز هم رسما کارشان شروع نشده است، یعني انتخاب شهردار آینده تهران، اخبار منتشرشده نشان از چنین منشي ندارد.

سوم- شــهردار غیر از شــرایط قانوني شکلي، باید شــرایطي ماهوي نیز داشته باشــد. یکي از برگزیدگان در مصاحبهاي گفته شــرایط برگزیــدگان براي انتخاب شــهردار عبارت بوده است از «پاکدســتي، توان کاري، تجربــه کاري موفق در امــور مشــابه و کلان، روحیه نظارتپذیرى و چهــره مليبودن». این معیارها آنقدر کلي است که براي هر ســمتي ميتواند به کار برود و به شــهرداري تهران اختصاص ندارد. وقتي یک معیار اینقدر کلي باشــد، مانند آن اســت که اصلا معیاري وجود ندارد. معیار یعني وســیلهاي براي اندازهگیري و معیار کلي اندازهاي را نشــان نميدهد. این کليگویي بیانگر عدم تسلط و آگاهي برگزیدگان شوراي پنجم به پیچ و خمهاي مدیریت شــهري و مسائل عدیده شهر تهران اســت. این بيمعیاري نتیجهاش این شد که بین 24 نفر از اولین فهرســت نامزدهاي شهرداري تهران، بسیاري از نامها کمترین نســبتي با این سمت نداشته باشند. نامهایي که مطرح شــدند، اغلب در موقعیت خود نامهاي معتبرياند ولي این به معناي مناســبت آنان با شهرداري تهران نیست. در همین زمینه مسئله اصلي این اســت که آن کســي که قرار است بهزودي شهردار جدید تهران شود و مدیریت این شهر بحرانزده را به دست بگیرد، چه برنامهها و دیدگاههایي براي این کار دارد. هیچ معلوم نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.