10 دليل برتري محمدعلي نجفي براي شهرداري

Shargh - - صفحه اول - مهدی حجت

1. اعضاي شوراي شهر تهران که با رأي مستقیم شهروندان انتخاب شــدهاند، به اتفاق آرا فردي را براي شــهرداري انتخاب کردهانــد؛ احترام به رأي مــردم و تمکین به آن که اولین اصل دموکراســي است حکم ميکند این فرد به این سمت منصوب شود. شــاید تنها همین دلیل براي احراز این پست توسط دکتر نجفي کافي به نظر برسد.

2. یکي از عمدهترین مسائل شهر تهران مباحث مالــي و کیفیت مدیریــت دخل و خــرج و تأمین بدهيهــاي کلان آن اســت. آیا فــردي که برنامه توسعه سوم کشــور، حاصل تلاش موفق او است و چندین سال مدیریت برنامه و بودجه کل کشور را بر عهده داشته، شایسته ساماندهي به این مسائل نیست؟

3. عضویت در شــوراي شــهر تهران و به تبع آن آشنایي کامل با جزئیات مسائل آن دلیل عمده دیگري است که دکتر نجفي را بین سایر کاندیداها از ویژگي منحصربهفردي برخوردار ميکند.

4. تهــران بــه اذعــان کارشناســان، یکــي از گســتردهترین و متنوعترین شهرهاي جهان است. تنوع مسئولیتهاي پیشین نجفي از وزارت فرهنگ و آمــوزش عالــي تــا وزارت آمــوزش و پرورش، مدیریت برنامه و بودجه، ریاست میراث فرهنگي...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.